Akademia rachunkowości środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych

– VAT a wycena środka trwałego, zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, nowa tabela amortyzacyjna, zastosowanie klasyfikacji środków trwałych i klasyfikacji budżetowej w zakresie kont 011, 013, 014, 015, 016, 017, 071, 072, 077, 080

Termin: 20.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej środków trwałych, ich wyceny oraz zasad ich klasyfikowania i finansowania w roku 2018 w jednostkach sektora finansów publicznych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2018 - definicja środków trwałych wg. ustawy o rachunkowości i KSR nr 11.
2. Cel krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2018.
3. Definicja środków trwałych w obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku - charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
4. Zmiana przepisów podatkowych - zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz wprowadzenie nowej tabeli amortyzacji środków trwałych obowiązującej w roku 2018 i ich wpływ na rachunkowość środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych.
5. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2018.
6. Ustawa o finansach publicznych a definicja środków trwałych i inwestycji - nowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych pozabilansowo - nowa pozycja bilansowa w bilansie za rok 2018 i jednocześnie nadal nie do końca właściwie rozwiązany problem rachunkowości budżetowej.
8. Zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
9. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020 – problem licencji na oprogramowanie.
10. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe – „metkowanie” i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016 w księgach lub kartach inwentarzowych.
11. Finansowanie środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613  i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2018.
12. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2018, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (100zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł i 10 tys. zł.
13. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.
14. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.
15. Amortyzacja środka trwałego -  metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
16. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
17. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych w roku 2018.
18. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego – nowy wzór bilansu za rok 2018 i zakres informacji prezentowanych w załączniku nr 12 Informacja dodatkowa.
19. Wprowadzenie do załącznika nr 12 Informacja dodatkowa - zasady ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
20. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót