Audyt efektywnościowy w praktyce

Termin: 8.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie charakterystyki i zasad audytu efektywnościowego, a w konsekwencji pomoc uczestnikom w wydajnym i skutecznym prowadzeniu tego typu zadań. W trakcie zajęć przedstawione zostaną ramy dobrej praktyki w realizacji zadań z obszaru audytu efektywnościowego, poparte przykładami o charakterze praktycznym. Nasze szkolenie dostarcza audytorom wiedzy i narzędzi, jak zbadać czy organizacja działa oszczędnie, wydajnie, skutecznie i efektywnie.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładu oraz warsztatowej.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane  jest do kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz wszystkich osób, które chciałby pogłębić wiedzę na temat audytu efektywnościowego.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Efektywna i skuteczna administracja?
a) Co oznacza efektywność i jakość w sektorze publicznym?
b) Zarządzanie biznesowe i tradycyjne w sektorze publicznym.
c) Dobre praktyki – Komisja Europejska.
d) Co można przenieść z biznesu do sektora publicznego?
2. Audyt efektywnościowy.
a) Audyt efektywnościowy, a audyt zgodności – podobieństwa i różnice.
b) Audyt, ewaluacja, kontrola wykonania zadań – analiza porównawcza.
c) Standardy audytu efektywnościowego.
d) Zasady audytu efektywnościowego.
e) Doświadczenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, NIK.
3. Audyt efektywnościowy – krok po kroku.
a)Fazy audytu (z uwzględnieniem przepisów prawa i standardów audytu).
b) Przygotowanie audytu.
c) Realizacja audytu.
d) Sprawozdawczość.
e) Dokumentowanie przebiegu audytu.
4. Model logiczny interwencji.
a) Analiza potrzeb.
b) Cel interwencji.
c) Wkład.
d) Proces.
e) Produkt.
f) Rezultat.
g) Oddziaływanie.
5. Planowanie zadania.
a) Etapy planowania.
b) Zakres informacji potrzebnych na etapie planowania.
c) Przygotowanie programu audytu. w tym m.in.:
- cel audytu,
- analiza ryzyka na potrzeby audytu efektywności,
- zakres przedmiotowy audytu,
- zakres podmiotowy audytu.
6. Określanie kryteriów oceny – warsztaty.
a) Użyteczność – jak rozumieć, jak oceniać?
b) Trwałość – jak rozumieć, jak oceniać?
c) Skuteczność – jak rozumieć, jak oceniać?
d) Efektywność – jak rozumieć, jak oceniać?
e) Inne kryteria oceny - jakie?
7. Zastosowanie mierników w audycie efektywności.
a) Mierniki, a wskaźniki – analiza porównawcza.
b) Zasada SMART, KWOKA.
c) Mierniki:
- skuteczności,
- efektywności,
d) Mierniki:
- produktu,
- rezultatu,
- oddziaływania,
e) Mierniki bazowe:
- odnoszące się do celu,
- odnoszące się do kontekstu,
f) Mierniki procesu.
g) Mierniki ambitne i mierniki zachowawcze.
8. Określanie pytań audytowych – warsztaty.
a) Miejsce i rola w programie audytu.
b) Pytania dotyczące oceny potrzeb.
c) Pytania dotyczące zaprojektowania działań.
d) Pytania dotyczące realizacji działań.
e) Pytania dotyczące rezultatów działań.
f) Pytania dotyczące oceny efektywności.
g) Pytania dotyczące kryteriów kontroli.
h) Pytania główne i pytania podrzędne.
9. Realizacja badania.
a) Zasady gromadzenia i analizy danych w audycie efektywności.
b) Weryfikacja celowości i efektywności działań:
- ocena realizacji celów,
- ocena osiągniętych rezultatów,
- ocena zaangażowanych zasobów.
10. Ocena ogólna – warsztaty.
a) Skale ocen.
b) Oceny opisowe.
c) Metodyka INTOSAI.
d) Metodyka Komisji Europejskiej.
e) Metodyka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
11. Sprawozdawczość z audytu.
a) Struktura i forma sprawozdania – wymogi formalne i dobre praktyki.
b) Ocena ustaleń audytowych - określanie poziomu ryzyka.
c) Określanie przyczyn i skutków.
d) Formułowanie zaleceń.
e) Opinia audytora.
f) Atrakcyjna forma sprawozdania z audytu?

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 550 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót