Dotacje udzielane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Termin: 22.03.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest:
- wyjaśnienie pojęć i zasad odnoszących się do dotacji jako wydatku budżetu jednostki samorządu terytorialnego (dotacja, rodzaje dotacji, zwrot dotacji, wykorzystanie dotacji, przeznaczenie dotacji, itd.),
- wyjaśnienie znaczenia obowiązku rozliczenia dotacji,
-przekazanie umiejętności i wiedzy pozwalających na efektywne i skuteczne wykonywanie obowiązków nałożonych na podmioty samorządowe udzielające dotacji przez ustawę o finansach publicznych.     

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służb finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego oraz osób odpowiedzialnych za realizację procedur związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji. 
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Dotacja jako wydatek budżetu.
2. Dotacja jako instrument wykonywania zadań publicznych.
3. Rodzaje dotacji (podmiotowa, przedmiotowa, celowa, na pierwsze wyposażenie).
4. Umowa w sprawie zlecenia zadania i udzielenia dotacji.
5. Szczególny obowiązek rozliczenia dotacji.
6. Zatwierdzenie rozliczenia dotacji.
7. Wykorzystanie dotacji.
8. Obowiązek zwrotu dotacji – dotacja niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości albo nienależnie.
9. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi do budżetu JST jako niepodatkowa należność budżetu o charakterze publicznoprawnym.
10. Dochodzenie zwrotu dotacji – zasady, procedura.
11. Tytuły udzielenia dotacji z budżetu JST – omówienie przepisów prawa materialnego stanowiących podstawę udzielania dotacji z budżetu JST (w szczególności - dotacje na sport; na zadania pożytku publicznego; na zadania z zakresu ochrony środowiska; dla ochotniczych straży pożarnych; na zadania z zakresu oświaty).
12. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji budowlanych:
a) zapisy szczegółowe jakie powinny być zawarte w umowie na przekazanie dotacji celowej na inwestycje budowlane,
b) czy kopia faktury potwierdzającej realizację zakupów lub prac inwestycyjnych jest wystarczającą podstawą do przekazania dotacji,
c) jaki zakres przedmiotowy powinna obejmować kontrola formalno-merytoryczna faktury,
d) rozwiązania systemowe nadzoru nad wydatkowaną dotacją przeznaczoną na inwestycje budowlane - przykłady,
e) kwalifikowanie dotacji na wydatki inwestycyjne a inwestycje budowlane,
f) na jakie wydatki Wojewoda w ramach budżetu może przenosić środki na § inwestycyjny do 100 tys. a kiedy wymaga to zgody Ministra Finansów,
g) co kwalifikuje się na inwestycje budowlane.
13. Zasady rozliczania dotacji udzielonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) ocena ofert realizacji zadania publicznego pod względem formalnym i merytorycznym,
b) ocena sprawozdań z realizacji zadania publicznego pod względem formalnym i merytorycznym,
c) rozliczenie zadania czy tylko dotacji?
d) kwalifikowanie kosztów,
e) udział własny w całkowitym koszcie zadania,
f) przenoszenie pomiędzy pozycjami kosztorysu,
g) nie wykonanie wkładu własnego finansowanego,
h) skutki wcześniejszego rozwiązania umowy i rozliczenia dotacji,
i) błędy w rozliczeniach i ich skutki,
j) zaniechanie rozliczenia,
k) zaniechanie powtórnego rozliczenia, czy to ma sens i kiedy?
14. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu naruszenia prawnych obowiązków związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót