Jednostkowe i łączne sprawozdanie finansowe jednostek i zakładów budżetowych – sporządzenie i zatwierdzenie

Termin: 23.03.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania i zatwierdzania jednostkowego i łącznego sprawozdania finansowego oraz zbudowanie systemu dokumentowania, księgowania i eliminowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym. Na szkoleniu omówione zostaną zasady wykazywania danych księgowych w zakresie dochodów budżetowych, w tym dochodów zaliczanych do działalności operacyjnej podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej, należności budżetowych, odsetek, odpisów aktualizujących należności, zobowiązań budżetowych, wydatków budżetowych, kosztów i rozliczeń międzyokresowych oraz aktywów trwałych i obrotowych w zakresie obowiązujących zasad wyceny oraz zasad ustalania wyniku finansowego za rok 2017, w tym specyfiki funkcjonowania państwowych funduszy celowych.  Na szkoleniu omówione zostaną również nowe obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku zmiany zasad rachunkowości budżetowej i nowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2018 wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów ws. rachunkowości i planów kont dla jednostek i zakładów budżetowych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane  jest do  głównych księgowych i księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz pozabudżetowych, w tym dysponentów państwowych funduszy celowych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku.
2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON – problem posługiwania się NIP-em i REGON-em w jednostkach i zakładach budżetowych po centralizacji rozliczeń VAT.
3. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 przez państwową i samorządową jednostkę budżetową oraz zakład budżetowy – analiza wzorów sprawozdań, problem bilansów państwowych funduszy celowych oraz problem braku druku bilansu z wykonania budżetu państwa.
4. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego - aktywa trwałe i obrotowe, należności i zobowiązania, odpisy umorzeniowe środków trwałych, odpisy aktualizujące należności (wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych
i biernych kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej.
5. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat – przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej w tym dochody budżetowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio
z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy.
6. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki budżetowej – zwiększenia i zmniejszenia funduszu oraz wynik finansowy.
7. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2017 przez państwową i samorządową jednostkę budżetową oraz zakład budżetowy – omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
8. Dokumentowanie wzajemnych rozliczeń na arkuszu wyłączeniowym, przykład arkusza wyłączeniowego oraz jego powiązanie z kontem 976 – korekty obrotów i sald w zakresie łącznego sprawozdania finansowego.
9. Publikacja, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017 – terminy i procedury.
10. Bilans otwarcia 2018 – nowe wzory sprawozdań i nowe pozycje w sprawozdaniach finansowych za rok 2018.
11. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót