Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym obowiązki spółek w aspekcie nadzoru KNF

– odbywanie posiedzeń KA i ich dokumentacja, regulaminy, protokoły,
- zadania członków RN w zakresie spraw finansowych spółki,
- monitoring prac i raportowanie do komitetu audytu i RN, sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu, harmonogram posiedzeń,
- kontrola i sankcje nakładane przez KNF
Termin: 15.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
19 grudnia 2017 r. KNF opublikował: „Plan działań KNF na rok 2018 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”
Zgodnie z jego treścią KNF planuje na 2018 rok realizację m.in. następujących działań:
a)    weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej.
b)    monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie rotacji firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów.
c)    weryfikację obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu zgodnie z wymogami określonymi w ustawie.
d)    weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej.

W konsekwencji powyższego, celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie zostaną poddane liczne obowiązki dokumentacyjne JZP oraz potencjalne sankcje, które mogą zostać wymierzone wobec JZP oraz członków ich organów.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządu i członków rad nadzorczych, pracownicy biur zarządu i rad nadzorczych, audytorzy wewnętrzni, pracownicy departamentów prawnych oraz departamentów nadzoru zgodności  JZP tj. spółek publicznych, banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków spółdzielczych, SKOK-ów.

PROGRAM

1. JZP jako podmiot postępowania nadzorczego ze strony KNF.
2. Praktyczne aspekty zmiany unormowań dotyczących świadczenia usług przez firmy audytorskie na rzecz JZP.
3. Tzw. czarna i biała lista usług świadczonych przez firmy audytorskie.
4. Obowiązek rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta.
5. Zadania Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych spółki:
  a) nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych w zakresie spraw finansowych,
  b) kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych,
  c) komitety Rady Nadzorczej,
  d) relacje Rady Nadzorczej z pozostałymi organami spółki oraz audytorem.
6. Wdrożenie regulacji dotyczącej komitetów audytu:
  a) skład Rady Nadzorczej i komitetu audytu,
  b) kompetencje komitetu audytu,
  c) działalność komitetu audytu (odbywanie posiedzeń i ich dokumentacja, regulaminy, protokoły),
  d) relacje między komitetem audytu a Radą Nadzorczą,
  e) możliwość delegowania zadań komitetu audytu radzie nadzorczej.
7. Wynagrodzenie członków komitetu audytu.
8. Odpowiedzialność członków komitetu audytu.
9. Wymogi dokumentacyjne wynikające z ustawy o biegłych:
  a) polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
  b) polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
  c) procedura wyboru firmy audytorskiej przez JZP.
10. Współpraca komitetu audytu z biegłym rewidentem.
11. Harmonogram posiedzeń komitetu audytu.
12. Monitoring prac i raportowanie do komitetu audytu i rady nadzorczej, sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu.
13. Zmiany w ustawie o rachunkowości – ograniczone podstawy rozwiązania umowy o badanie sprawozdania finansowego.
14. Nadzór publiczny KNF, sankcje za niewdrożenie nowych regulacji przewidziane w ustawie o biegłych i ustawie o rachunkowości.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  960 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 26 stycznia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 850 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy  w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót