Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT w świetle nowego planu kont na rok 2018 – nowe struktury JPK od 1 lipca 2018 i mechanizm podzielonej płatności

Termin: 13.03.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uporządkowanie i ujednolicenie procedur w zakresie planowania, wykonywania i księgowania dochodów i wydatków budżetowych z należnym i naliczonym podatkiem VAT, w tym z VAT odwrotne obciążenie. Na szkoleniu omówione zostaną zasady posługiwania się paragrafem 453 Podatek od towarów i usług (VAT) klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków i zobowiązań związanych z wykonywaniem budżetu w roku 2018. Omówione zostaną broszury informacyjne Ministerstwa Finansów i stanowisko KR RIO wprowadzające sporo zamieszania w księgowości i sprawozdawczości budżetowej, a także związane z nimi nowe obowiązki w zakresie JPK i mechanizmu podzielonej płatności.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, ministerstw, sądów i prokuratury.

 PROGRAM SZKOLENIA
1. Nowy plan kont na rok 2018 a podatek VAT - VAT jako dochód budżetu państwa i wykaz kont księgowych nowego planu kont niezbędnych do księgowania podatku VAT, w tym szczególna rola konta 300 „Rozliczenie zakupu”.
2. Zasady wykonywania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego a mechanizm podzielonej płatności „split payment” – nierozwiązywalne problemy z kontem VAT do kont rozliczeniowych w zakresie subkonta dochodów i subkonta wydatków, kont rachunków dochodów własnych, kont funduszy celowych i kont pozabudżetowych, kont projektów unijnych i innych.
3. Centralizacja rozliczeń w VAT w samorządach i typowe nieprawidłowości przy ustalaniu wykazu jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w gminach, powiatach, województwach.
4. Nowe struktury logiczne JPK na żądanie od 1 lipca 2018 - problem stosowania dwóch numerów NIP i REGON w jednostkach objętych centralizacją VAT a nowe struktury logiczne JPK na żądanie oraz kontrowersje związane z centralizacją rozliczeń PIT i ZUS.
5. Typowe błędy MRiF związane z podatkiem VAT zawarte w broszurach informacyjnych i wyjaśnieniach KR RIO oraz ich wpływ na księgowość budżetową i rzetelność danych generowanych w systemie finansów publicznych.
6. Praktyka księgowania VAT w państwowych i samorządowych jednostkach i zakres wykorzystywania paragrafu 453 – analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce w tym kontrowersje związane
z traktowaniem jednostki objętej centralizacją jako płatnika VAT i związane z tym nieprawidłowości i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
7. Zasady prawidłowego księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT oraz zasady prawidłowej wyceny aktywów i pasywów z podatkiem VAT w samorządowych jednostkach
i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń VAT w roku 2018 – księgowe wszystkich etapów związanych z należnym i naliczonym podatkiem VAT w samorządowych jednostkach budżetowych, w rachunkach dochodów własnych oświaty, w samorządowych zakładach budżetowych, księgowanie faktur, rozliczenie tzw. deklaracji cząstkowej i ustalenie rozrachunków
z tytułu podatku VAT w księgach urzędu i organu oraz prawidłowe zastosowanie paragrafu 453.
8. Zasady prawidłowego księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT oraz zasady prawidłowej wyceny aktywów i pasywów z podatkiem VAT w państwowych jednostkach budżetowych w roku 2018 - wykreślenie zwolnienia z VAT usług świadczonych pomiędzy jednostkami i zakładami budżetowymi, problem jednostek nie objętych centralizacją w VAT i przypadki szczególne dotyczące państwowych jednostek budżetowych.
9. Księgowanie odwrotnego obciążenia VAT  w roku 2018.
10. Zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej z podatkiem VAT w roku 2018 – paragraf 453 w sprawozdaniach typu RB w zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
11. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawa w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót