Księgowość i klasyfikacja budżetowa w 2018 roku

Termin: 28.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością w zakresie prawidłowego zastosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2018. Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, gmin, powiatów, województw, państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, placówek dyplomatycznych i innych podmiotów np. ZUS, KRUS.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady pomiaru zdarzeń i operacji gospodarczych w rachunkowości budżetowej –  zasada kasowa i zasada memoriału a procedury planowania i wykonywania budżetu.
2. Geneza i zakres zastosowania szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
3. Charakterystyka najważniejszych zmian klasyfikacji budżetowej obowiązujących w roku 2018 - działy-rozdziały-paragrafy i ich grupowanie.
4. Nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej i zasady ich zastosowania.
5. Zakres zastosowania klasyfikacji paragrafów dochodów, przychodów i środków ( załącznik 3) a zakres zastosowania klasyfikacji paragrafów przychodów (załącznik 5).
6. Zakres zastosowania paragrafów wydatków i środków (załącznik 4) a zakres zastosowania paragrafów rozchodów (załącznik 6).
7. Zakres zastosowania szczegółowej klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego (załącznik 7) i bezpieczeństwa wewnętrznego (załącznik 8).
8. Dochody budżetowe – paragrafy dochodów, w tym nowe paragrafy dochodów, zasady wyceny i zasady księgowania z uwzględnieniem podatku VAT oraz zakres zastosowania czwartej cyfry.
9. Wydatki budżetowe – paragrafy wydatków, w tym nowe paragrafy wydatków, zasady wyceny i zasady księgowania z uwzględnieniem podatku VAT oraz zakres zastosowania czwartej cyfry.
10. Zakres zastosowania paragrafów dochodów i wydatków do należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów – klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych.
11. Dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną – wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, remontów i inwestycji, zakupów środków trwałych, szkoleń, itp.
12. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” w roku 2018.
13. Wprowadzenie do nowej klasyfikacji budżetowo-zadaniowej – założenia reformy systemu budżetowego.
14. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót