KURS RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA od podstaw - 42h

XVI EDYCJA - TEORIA I ZADANIA PRAKTYCZNE

TERMINY SESJI:

SESJA I    26-27.05.2018r.
SESJA II   16-17.06.2018r.
SESJA III  30.06-01.07.2018r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU
Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania, finansowania i księgowania w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym także omówienie aktualnych zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych.
Kurs obejmuje 42 godz. dydaktyczne zajęć i kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących na stanowiskach nie kierowniczych, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem oraz kontrolą zarządczą.

PROGRAM KURSU
BLOK I Podstawy rachunkowości budżetowej

 1. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostek sektora finansów publicznych – zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji.

 2. Zakres i podstawy prawne powadzenia rachunkowości w jednostce.

 3. Zakładowy plan kont – wewnętrzna procedura w jednostce.

 4. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej:
  a) ewidencja operacji gospodarczej w urządzeniach księgowych jednostki – kontach księgowych,
  b) zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych– stała równowaga majątku i źródeł jego pochodzenia.

 5. Dowody księgowe – cechy dowodu księgowego, rodzaje dowodów księgowych.

 6. Kontrola zarządcza w rachunkowości jednostki – rola kierownika jednostki, głównego księgowego i innych pracowników jednostki.

BLOK II Ewidencja dochodów budżetowych w jednostce budżetowej

 1. Dochody budżetowe:
  a) pojęcie dochodów budżetowych (przychody a dochody) – źródła prawna,
  b) dochody budżetowe – przypisane i nieprzypisane podział wg rodzaju dowodów księgowych obrazujących operacje gospodarcze,
  c) ewidencja na kontach głównych 130/D, 221, 222, 720, 250, 760, 860,
  d) ewidencja na kontach pomocniczych – w układzie klasyfikacji dochodów budżetowych, tytułów prawnych, dłużników.

 2. Naliczanie odsetek od należności przeterminowanych (wymagalnych).

 3. Odpis aktualizujący należności konto 290.

 4. Ulgi w należnościach z tytułu dochodów budżetowych, podstawy prawne, zasady stosowania.

 5. Kontrola zarządcza w dochodach budżetowych.

BLOK III  Ewidencja wydatków budżetowych w jednostce budżetowej

 1. Wydatki budżetowe:
  a) pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty) – źródła prawa,
  b) kwalifikowanie wydatków do właściwych klasyfikacji wydatków budżetowej,
  c) paragrafy klasyfikacji budżetowej jako katalogi otwarte i zamknięte.

 2. Źródła finansowania wydatków bieżących.

 3. Wydatki bieżące – ewidencja księgowa (ujęcie memoriałowe i kasowe).

 4. Zaangażowanie wydatków budżetowych – pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego –  konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.

 5. Kontrola zarządcza w wydatkach budżetowych.

BLOK IV Aktywa trwałe w jednostce budżetowej

 1. Pojęcie aktywów trwałych – źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

 2. Ewidencji księgowa środków trwałych, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych.

 3. Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe – istota problemu.

 4. Źródła finansowania aktywów trwałych.

 5. Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych:
  a) obiekt majątkowy – pojęcie, kryteria wyodrębnienia,
  b) ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,
  c) ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych.

 6. Kontrola zarządcza w aktywach trwałych.

BLOK V Wynagrodzenia i ZFŚS

 1. Wynagrodzenie – podstawy prawne – ogólne Kodeks Pracy i szczególne regulacje prawne w sektorze finansów publicznych.

 2. Składniki wynagrodzenia – zasady konstrukcji, podstawowe typy funkcjonujące w sektorze finansów publicznych.

 3. Osobowy i bezosobowy fundusz wynagrodzeń.

 4. Jednostka budżetowa jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy.

 5. Rozliczenia z ZUS w jednostce budżetowej.

 6. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – podstawy prawne, zasady tworzenia:
  a) odpis podstawowy i zwiększony,
  b) odpis fakultatywny dla emerytów i rencistów,
  c) pozostałe zwiększenia funduszu (odsetki, darowizny, odpłatności).

 7. Rola kierownika jednostki w administrowaniu funduszem, nadzór związków zawodowych w tworzeniu i wydatkowaniu środków funduszu.

 8. Regulamin funduszu jako podstawowe narzędzie kształtowania przeznaczenia środków funduszu.

 9. Rola i uprawnienia zakładowej komisji socjalnej.

 10. Zasady ewidencji księgowej fundusz syntetycznej, analitycznej oraz szczegółowej.

BLOK VI Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostki budżetowej

 1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów i ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej – Rb27, Rb 28.

 2. Zasady sporządzania sprawozdania budżetowego z wydatków strukturalnych Rb-WSa.

 3. Zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z.

 4. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki na dzień bilansowy:
  a) kontrola kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
  b) inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach  rachunkowych danego roku,
  c) dokonanie przeksięgowań rocznych.

 5. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:
  a) bilans,
  b) rachunek zysków i strat,
  c) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa
- jednej osoby -  1.450 zł  brutto
- dwóch osób z jednej firmy -  1.390 zł/os brutto

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych, a nie obejmuje wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach 9.00-15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowe informacje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718, fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem kursu na konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem kursu.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

 Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (do pobrania)

<<< powrót