CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY BILANSISTA - 108 h, KOD ZAWODU: 241103

TERMINY SESJI:

SESJA I 21-22.10.2017
SESJA II 18-19.11.2017
SESJA IIII 25-26.11.2017
SESJA IV  9-10.12.2017
SESJA V 13-14.01.2018
SESJA VI 27-28.01.2018


CEL KURSU
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego-bilansisty w jednostkach prowadzących pełną księgowość. Program kursu został opracowany w oparciu o najnowsze zmiany rachunkowo-podatkowe oraz podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
Po ukończeniu kursu słuchacz potrafi samodzielnie:

 • sporządzić bilans
 • przygotować rachunek zysków i strat
 • dokonywać rozrachunków z pracownikami, ZUS i Urzędem Skarbowym
 • prowadzić ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.

Kurs adresowany jest do osób, które pragną zdobyć zawód samodzielnego księgowego, KOD ZAWODU: 241103. Kurs realizowany jest od podstaw.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Gwarantujemy Państwu rzetelne i kompleksowe przygotowanie do prowadzenia księgowości na stanowisku samodzielny księgowy w jednostkach prowadzących pełną księgowość.
Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów, które są realizowane podczas zajęć:

 • materiały autorskie prelegentów
 • pozycje książkowe
 • ustawy i rozporządzenia.

Kurs obejmuje 108 godz. zajęć. i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

UWAGA !
Uczestnikom kursu certyfikowany samodzielny księgowy  bilansista umożliwiamy podjęcie płatnego stażu  w  jednym z renomowanym biur rachunkowych m.in. Mazars Polska.  Staże realizowane są w Warszawie.

PROGRAM KURSU
I.    BLOK RACHUNKOWY – 74 GODZ.
SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI , REJESTRACJA ZDARZEŃ,  KSIĘGI RACHUNKOWE

 1. Podstawy prawne rachunkowości  : ustawa o rachunkowości, rozporządzenia  wykonawcze , MSR , KSR.

 2. Rachunkowość - definicje, zasady , system, użytkownicy .

 3. Charakterystyka i klasyfikacja dokumentacji źródłowej ( dowody i dokumenty księgowe) .

 4. Rodzaje kont księgowych – pojęcie i klasyfikacja (konta syntetyczne  , analityczne , bilansowe, wynikowe , pozabilansowe ) .

 5. Ewidencja księgowa syntetyczna i analityczna .

 6. Księgi rachunkowe –  rodzaje , zasady prowadzenia  , poprawianie błędów (dziennik, księga główna ,księgi pomocnicze, inwentarz ) .

 7. Organizacja rachunkowości w jednostce – dokumentacja wewnętrzna , inwentaryzacja

 8. Bilans – aktywa i pasywa ( struktura i charakterystyka majątku przedsiębiorstwa oraz  źródła jego finansowania )

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE – UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE  

 1. Zasady obrotu gotówkowego , bezgotówkowego .

 2. Dokumentowanie i ewidencja w walucie polskiej  i w walutach obcych

 3. Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych w  ciągu roku i na dzień bilansowy .

ROZRACHUNKI – UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE  

 1. Pojęcie i klasyfikacja, zasady, wycena, ewidencja,

 2. Inwentaryzacja rozrachunków,

 3. Rozrachunki z tyt. dostaw i usług (zobowiązania),

 4. Rozrachunki z tytułu sprzedaży towarów i usług (należności),

 5. Zobowiązania i należności w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe,

 6. Rozrachunki wyrażane w walutach obcych – ustalanie różnic kursowych,

 7. Rozrachunki sporne, wątpliwe.

 8. Odpisy aktualizujące należności.

 9. Rozrachunki publicznoprawne – charakterystyka i ewidencja

 10. Ewidencja rozrachunków z pracownikami / w tym z tytułu wynagrodzeń - listy płac rozliczenia z US i ZUS / delegacje służbowe krajowe i zagraniczne

OBRÓT MATERIAŁAMI , TOWARAMI – UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE  

 1. Rozliczenie zakupu towarów i materiałów,

 2. Ewidencja materiałów, towarów, półfabrykatów, wyrobów gotowych,

 3. Wycena w trakcie roku i na dzień bilansowy,

 4. Odchylenia od cen ewidencyjnych  oraz ich rozliczenie,

 5. Ewidencja braków i reklamacji.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  – UJĘCIE BILANSOWE I                PODATKOWE  

 1. Wycena bieżąca i bilansowa,

 2. Ewidencja środków trwałych  oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 3. Amortyzacja bilansowa i podatkowa – różnice,

 4. Środki trwałe w budowie – ich ujęcie  i ujawnienie,

INWESTYCJE – UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE  

 1.  Charakterystyka , ewidencja  i wycena inwestycji,

 2.  Inwestycje długoterminowe, krótkoterminowe .

KAPITAŁY (FUNDUSZE)

 1. Kapitały własne w różnych formach prawnych jednostek gospodarczych,

 2. Ewidencja księgowa kapitałów własnych.

RACHUNEK KOSZTÓW – KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

 1. Pojęcie, istota  i klasyfikacja kosztów,

 2. Układ rodzajowy kosztów (4)

 3. Układ według miejsc powstawania kosztów (5),

 4. Ewidencja, rozliczanie  i zamykanie „kręgu” kosztów,

 5. Zmiana stanu produktów,

 6. Rozliczanie międzyokresowe  kosztów,

 7. Kalkulacja kosztów -zasady.

PRZYCHODY, KOSZTY I USTALANIE WYNIKU FINANSOWEGO – UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE  

 1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej

 2. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej

 3. Przychody i koszty finansowe

 4. Zyski i straty nadzwyczajne

 5. Ustalanie wyniku finansowego
  - zasady sporządzania rachunku zysków i strat – w wariancie porównawczy i  kalkulacyjnym.
  - przejście z wyniku finansowego brutto (bilansowego) do wyniku podatkowego (CIT, PIT),
  - obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego(podatek dochodowy).

SPRAWOZDANIA FINANSOWE  

 1. Istota i zakres sprawozdania finansowego .

 2. Sporządzanie :
  a) bilansu
  b) rachunku zysków i strat
  c) Informacji dodatkowej.

II.    BLOK PODATKOWY      20 GODZ.
 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH :

 1. Podmiot ,

 2. Przedmiot opodatkowania,

 3. Zeznanie roczne,

 4. Obowiązki podatnika i płatnika,  

 5. Obowiązujące deklaracje ,

 6. Inne rozrachunki z pracownikami (zaliczki, delegacje ryczałty) .

 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH :

 1. Podmiot,

 2. Przedmiot opodatkowani ,

 3. Zeznanie roczne,

 4. Obowiązki podatnika i płatnika,

 5. Obowiązujące deklaracje.

 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG :

 1. Podmiot ,

 2. Przedmiot opodatkowania,

 3. Stawki podatkowe,

 4. Zwolnienia,

 5. Deklaracje

 6. Rozliczenie podatku VAT należnego i naliczonego – ewidencja.

III.    BLOK PRAWNY      12 GODZ

 1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – najważniejsze informacje dotyczące działalności gospodarczej ,

 2. Kodeks cywilny – zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym ,

 3. Kodeks spółek handlowych – charakterystyka podmiotów gospodarczych ,

 4. Kodeks pracy  - najważniejsze informacje dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika.

IV.    EGZAMIN  2 GODZ .

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA

 • jednej osoby -  1.950 zł brutto
 • dwóch osób z jednej firmy -  1.890 zł/os brutto

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00 -16.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 19
fax (22) 53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl     

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót