KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU na doradce podatkowego - 144 h

TERMINY SESJI:

SESJA I  21- 22.10.2017    
SESJA II  18-19.11.2017      
SESJA III     25-26.11.2017
SESJA IV     9-10.12.2017
 SESJA V   13-14.01.2018
 SESJA VI    27-28.01.2018
 SESJA VII    10-11.02.2017

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego (pytania testowe, ustne oraz zadania egzaminacyjne). Zajęcia prowadzone są zgodnie z  najnowszym wykazem problematyki egzaminacyjnej uchwalonym przez Ministerstwo Finansów – uchwała nr 14/V/2014 z dnia 13.05.2014 r. Wymagania kwalifikacyjne dla słuchaczy na stronie Ministerstwa Finansów.
Kurs nastawiony jest na szczegółowe omówienie pytań otwartych oraz pisanie odpowiedzi na pisma procesowe (zadania egzaminacyjne).
Kurs adresowany jest do osób, które chcą przystąpić do egzaminu w Ministerstwie Finansów w celu uzyskania licencji, osób na stanowiskach specjalistów do spraw podatków, które chcą podnieść swoje kwalifikacje,  pracowników wyższego szczebla pionów księgowo-finansowych, którzy chcą zdobyć ekspercką wiedzę w zakresie podatków.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które zostały przygotowane w oparciu o aktualne pytania egzaminacyjne opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.
Uczestnicy kursu otrzymują:

 • materiały autorskie prelegentów,
 • TESTY – odpowiedzi wraz ze wskazaniem podstawy prawnej,
 • ustawy i rozporządzenia,
 • aktualny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych .

Kurs obejmuje 144 godz. zajęć. Kurs kończy się wydaniem  zaświadczenia o ukończeniu kursu na  podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach  pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 poz. 216).
UWAGA !
Uczestnikom kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego umożliwiamy podjęcie płatnego stażu w  jednej z renomowanych kancelarii podatkowych m.in. Ożóg i Wspólnicy, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.
Staże realizowane są w Warszawie.

PROGRAM KURSU

 1. Analiza podatkowa (3 godz.)

 2. Źródła i wykładnia prawa (2 godz.)

 3. Materialne prawo podatkowe (5 godz.):
  -  interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia  cen transakcyjnych,
  - zobowiązania podatkowe,
  - tajemnica skarbowa.

 4. Przepisy  o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa  (7 godz.)

 5. Podatek od towarów i usług, Podatek akcyzowy (15 godz.)

 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (12 godz.)

 7. Podatek dochodowy od osób prawnych  (12 godz.)

 8. Podatek od spadków i darowizn (2 godz.)

 9. Podatek od nieruchomości , podatek od środków transportowych,  podatek od gier (2 godz.)    

 10. Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa i inne podatki i opłaty lokalne (3 godz.)

 11. Podatek tonażowy, podatek rolny i  podatek leśny (2 godz.)

 12. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego (4 godz.)

 13. Postępowanie przed sądami administracji publicznej i sądami administracyjnymi  (18 godz.):
  - kodeks postępowania administracyjnego,
  - postępowanie podatkowe,
  - czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
  - wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
  - ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

 14. Postępowanie egzekucyjne w administracji (5 godz.)

 15. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne (2 godz.)

 16. Prawo dewizowe (2 godz.)

 17. Prawo karne skarbowe (7 godz.)

 18. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej,  kontrola skarbowa  (3 godz.)

 19. Rachunkowość, Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych (18 godz.)

 20. Zadania egzaminacyjne w tym pisma procesowe (18 godz.)

 21. Test (2 godz.)

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA

 • jednej osoby -  2.890 zł brutto
 • dwóch osób z jednej firmy -  2.850 zł/os brutto

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00-17.45
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa, szczegółowe  informacje:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09
fax (22) 53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl     

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić:  temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100% ceny.

<<< powrót