KURS - MSSF/MSR od podstaw – 24 h

TERMIN SESJI: 28-29-30.08.2017 r.
MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU
Celem kursu jest zapoznanie uczestnika zarówno z fundamentem koncepcyjnym MSSF oraz podstawowymi standardami rachunkowości, jak też ma zasygnalizować problematykę aktualnych prac Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) oraz najnowszych zmian w systemie MSSF/MSR. Po zakończeniu szkolenia słuchacz powinien:

  • rozumieć założenia koncepcyjne sporządzania sprawozdań finansowych,
  • właściwie stosować przepisy podstawowych standardów sprawozdawczości w odniesieniu do kluczowych elementów sprawozdania,
  • posiadać orientację w aktualnych i planowanych zmianach standardów rachunkowości.

Kurs obejmuje 24 h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K. Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do osób, które posiadają wiedze z zakresu polskiego prawa bilansowego i chcą ją poszerzyć o zagadnienia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

PROGRAM KURSU
 1. Wprowadzenie – zastosowanie standardów rachunkowości w Polsce i na świecie:
  a) wymogi zastosowania MSSF w Polsce,
  b) podstawy prawne tworzenia MSSF/MSR oraz mechanizm wdrażania standardów do porządku prawnego UE,
  c) konwergencja MSSF i US GAAP oraz dalsza ekspansja MSSF na świecie .
 2. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdania finansowego:
  a) MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych ,
  b) MSR 8 Zmiany szacunków, zmiany polityki rachunkowości i błędy ,
  c) MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym,
  d) MSSF 8 Sprawozdawczość segmentów działalności,
  e) MSR 34 Śródroczna  sprawozdawczość finansowa .
 3. Aktywa trwałe według MSSF/MSR:
  a) MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe,
  b) MSR 38 Wartości niematerialne ,
  c) MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne ,
  d) MSSF 5 Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.
 4. MSR 36 Utrata wartości aktywów  .
 5. MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego.  
 6. MSR 2 Zapasy.
 7. MSR 37 Rezerwy, aktywa i zobowiązania warunkowe  .
 8. MSR 19 Świadczenia  pracownicze .
 9. MSSF 13 Ustalenie wartości godziwej.
 10. MSR 21 Różnice kursowe .
 11. MSR 12 Podatek dochodowy .
 12. Aktualne zmiany w MSSF:
  a) MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie i MSSF 9 Instrumenty finansowe a dotychczasowe standardy: MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja i MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, 
  b) MSSF 15 Przychody z umów z klientami a dotychczasowe standardy MSR 18 Przychody oraz MSR 11 Umowy o budowę,
  c) MSSF 16 Leasing a dotychczasowy MSR 17 Leasing.

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA

  • jednej osoby -  1.490 zł brutto
  • dwóch osób z jednej firmy -  1.450 zł/os brutto

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 2 sierpnia 2018 r . obowiązuje cena promocyjna - 1.300 zł brutto/os.!

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00 -16.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 19
fax (22) 53-70-190
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót