CERTYFIKOWANY GŁÓWNY KSIĘGOWY – 108 h, KOD ZAWODU: 121101

TERMINY SESJI:

SESJA I 21-22.10.2017
SESJA II 28-29.10.2017
SESJA IIII    2-3.12.2017
SESJA IV 16-17.12.2017
SESJA V 20-21.01.2018
SESJA VI    3-4.02.2018


CEL KURSU
Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania funkcji głównego księgowego według najnowszych uregulowań prawnych. Program kursu obejmuje część teoretyczną i praktyczną w zakresie m.in.: rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej ze   szczególnym uwzględnieniem rachunku kosztów, Międzynarodowych Standardów  Rachunkowości (MSSF) oraz Dyrektyw Unii Europejskiej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Gwarantujemy Państwu rzetelne i kompleksowe przygotowanie do prowadzenia księgowości na stanowisku głównego księgowego w jednostkach prowadzących pełną księgowość.

Uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów, które są realizowane podczas zajęć:

  • materiały autorskie prelegentów,
  • pozycje książkowe,
  • ustawy i rozporządzenia.

Kurs obejmuje 108 godz. zajęć. i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do osób, które pragną zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu głównego księgowego, KOD ZAWODU: 121101. Potencjalni słuchacze powinni dysponować wiedzą praktyczną z zakresu rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego.

PROGRAM KURSU
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - 36 h
1.Rachunkowość finansowa – istota, cele i funkcje.
 2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie:
  a) polityka rachunkowości,
  b) UoR. a MSR,
  c) księgi rachunkowe,
  d) dowody księgowe,
  e) audyt.
 3. Środki pieniężne.
 4. Rozrachunki
  a) publiczno-prawne,
  b) z dostawcami,
  c) przedawnione,
  d) z pracownikami.
 5. Obrót materiałowy i towarowy.
 6. Aktywa Trwałe:
  a) klasyfikacja i podział Aktywów Trwałych,
  b) ujmowanie w księgach,
  c) przyjęcie, ulepszenie i likwidacja ŚT,
  d) wycena bilansowa i podatkowa.
 7. Aktywa Obrotowe:
  a) klasyfikacja i podział Aktywów Obrotowych,
  b) ujmowanie w księgach,
  c) wycena LIFO, FIFO, AVCO.
 8. Amortyzacja:
  a) metody amortyzacji,
  b) terminy amortyzacji,
  c) amortyzacja podatkowa.
 9. Wartości niematerialne i prawne.
 10. Inwestycje
 11. Kapitały i rezerwy
  a) tworzenie rezerwy,
  b) ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 12. Koszty i produkty.
 13. Wynik finansowy.
  a) procedura tworzenia,
  b) terminy.
 14. Podatek odroczony:
  a) tworzenie rezerw,
  b) ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 15.Rachunkowość jednostek w specyficznych sytuacjach:
  a) rozpoczęcie działalności,
  b) przekształcenie,
  c) likwidacja,
  d) upadłość.

SPRAWOZDAWCZOŚC FINANSOWA - 16 h
 1. Inwentaryzacja jako proces poprzedzający sporządzenie sprawozdania finansowego.
  a) metody inwentaryzacji,
  b) rozliczanie powstałych różnic inwentaryzacyjnych,
  c) terminy inwentaryzacji.
 2.Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa:
  a) wartość informacyjna sprawozdania finansowego,
  b) budowa sprawozdania finansowego,
  c) przygotowania do badania sprawozdania,
  d) tryb i metody sporządzania oraz badania i ogłaszania sprawozdań,
  e) odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań,
  f) ujmowanie zdarzeń powstałych po dniu bilansowym.

RACHUNEK KOSZTÓW,  RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - 24 h
 1. Ogólne zasady rachunku kosztów
 2. Rachunek kalkulacyjny
 3. Rachunek kosztów w wybranych branżach.
 4. Współczesne koncepcje rachunku kosztów.
 5. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 6. Planowanie finansowe

PODATKI - 23 h
 1. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązana i postępowania podatkowe
 2. Podatek VAT:
  a) podstawa prawna,
  b) podmiot opodatkowania,
  c) przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP),
  d) podstawa opodatkowania,
  e) stawka podatku,
  f) VAT należny i naliczony,
  g) ewidencja podatku,
  h) pobór podatku.
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych
  a) podstawa prawna, podmiot i przedmiot opodatkowania,
  b) podstawa opodatkowania,
  c) stawka podatku,
  d) sposób poboru,
  e) koszty uzyskania przychodu.
 4. Podatek od osób fizycznych.
 5. Podatek akcyzowy:
  a) przedmiot, podmiot i podstawa opodatkowania,
  b) stawka podatku,
  c) sposób poboru podatku,
  d) składy podatkowe,
  e) dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym.

UBEZPIECZENIA SPOŁĘCZNA - 4 h
 1.System ubezpieczeń społecznych:
  a) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru,
  b) zasady, tryb i terminy,
  c)  prowadzenie kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek,
  d) kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  e) sankcje za niewykonanie obowiązków.
 2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO I HANDLOWEGO - 8 h
 1. Podstawy prawa cywilnego:
  a) czynność prawna i zdolność do czynności prawnych,
  b) zobowiązania,
  c) własność i inne prawa rzeczowe.
 2. Podstawy prawa handlowego:
  a) rodzaje spółek,
  b) powstawanie, funkcjonowanie oraz likwidacja spółek

 EGZAMIN - 2 h

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA

  • jednej osoby -  2.390 zł brutto
  • dwóch osób z jednej firmy -  2.250 zł/os brutto

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00 -16.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 19
fax (22) 53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót