KURS - Rachunkowość od podstaw - 32 h KOD ZAWODU: 241190

TERMINY SESJI:
SESJA I
20-21.10.2017
SESJA II 27-28.10.2017

MIEJSCE: Warszawa

GRUPA DOCELOWA
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami i pojęciami prawa bilansowego w Polsce. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: podstawy prawne rachunkowości - ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do ustawy, zasoby majątkowe i źródła ich finansowania, bilans majątkowy, operacje gospodarcze i dokumentacja księgowa, konta bilansowe i ewidencja operacji bilansowych, kierunki uszczegółowienia ewidencji, przychody i koszty działalności, środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki trwałe i inne aktywa trwałe, rozrachunki, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i pozostałe rozrachunki z pracownikami, obrót materiałowy i towarowy, produkty pracy i ich ewidencja, wynik finansowy i jego podział, sprawozdawczość finansowa i elementy analizy finansowej, zadanie całościowe „od bilansu do bilansu”, dokumenty księgowe.

Kurs obejmuje 32 h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K. Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do osób, które chcą nauczyć się zawodu księgowego, jak również dla wszystkich, którym ta wiedza jest niezbędna w wykonywaniu bieżących obowiązków np. oceny zdolności kredytowej jednostek, wszelkiego rodzaju analiz finansowych, dla kandydatów na doradców podatkowych, dla analityków finansowych etc. oraz osób, które nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości.

PROGRAM KURSU

 1.  

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

 

 1. Geneza rachunkowości.
 2. Istota i części składowe rachunkowości .
 3. Podstawy prawne rachunkowości - Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
 4. Funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości.
 5. Porządek chronologiczny i systematyczny  w rachunkowości.
 6. Organizacja rachunkowości – formy i techniki prowadzenia rachunkowości.
 7. Polityka rachunkowości jednostki gospodarczej.

II.

ZASOBY MAJĄTKOWE
I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA, BILANS MAJĄTKOWY

 

 1. Zasoby majątkowe jednostki – pojęcie, klasyfikacja
 2. Inwentarz i bilans - układ oraz zasady sporządzania

III.

OPERACJE GOSPODARCZE

I DOKUMENTACJA KSIĘGOWA

 

 1. Dokumentacja księgowa – ogólna charakterystyka dokumentów księgowych i ich klasyfikacja.
 2. Dowody księgowe jako potwierdzenie operacji gospodarczych i podstawa ich ewidencjonowania.
 3. Dane, jakie powinien zawierać dowód księgowy.
 4. Obieg dokumentów w jednostce gospodarczej i jego znaczenie.
 5. Kontrola formalna i merytoryczna dowodów księgowych.
 6. Dekretacja
 7. Segregowanie dokumentów, miejsce i czas archiwizowania dowodów.

IV.

KONTA BILANSOWE I EWIDENCJA OPERACJI BILANSOWYCH

 1. Istota konta jako podstawowego urządzenia księgowego służącego do ewidencjonowania operacji gospodarczych.
 2. Formy, rodzaje i elementy konta księgowego - budowa konta księgowego (strony konta, obroty, salda).
 3. Zasady otwierania i funkcjonowania kont bilansowych.
 4. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach zgodnie z zasadą podwójnego zapisu
 5. Błędy księgowe i sposoby ich korygowania: storno czarne
 6. Zestawienie obrotów i sald.
 7. Zakładowy Plan Kont.

V.

KIERUNKI USZCZEGÓŁOWIENIA EWIDENCJI

 

 1. Dzielenie i łączenie kont – przyczyny, zasady i konsekwencje.
 2. Podzielność pozioma kont.
 3. Podzielność pionowa kont.
 4. Łączenie kont.
 5. Zasady funkcjonowania kont analitycznych.
 6. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach analitycznych – zapis powtarzany (zasada pojedynczego zapisu).

VI.

PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

 

 1. Podstawowe kategorie kształtujące wynik finansowy: przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne.
 2. Konta wynikowe – zasady funkcjonowania.
 3. Zasady ewidencjonowania operacji wynikowych.
 4. Klasyfikacja kosztów wg różnych kryteriów.
 5. Układy ewidencyjne kosztów podstawowej działalności operacyjnej:
  • układ rodzajowy kosztów
  • układ kalkulacyjny kosztów
 6. Warianty ewidencji kosztów
 • Grupowanie kosztów tylko w układzie rodzajowym (ewidencja na kontach zespołu „4”),
 • Grupowanie kosztów tylko w układzie kalkulacyjnym (ewidencja na kontach zespołu „5”),
 • Wstępne grupowanie kosztów w układzie rodzajowym i rozliczanie na konta układu kalkulacyjnego
 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czyli rozliczanie kosztów w czasie:
 • Rozliczenia międzyokresowe czynne (z góry),
 • Rozliczenia międzyokresowe bierne (z dołu),
 1. Przychody – pojęcie, klasyfikacja i ewidencja na kontach.
 2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne – pojęcia i zdarzenia gospodarcze powodujące ich powstawanie oraz ich wpływ na wynik działalności jednostki.
 3. Przychody i koszty finansowe – pojęcia i zdarzenia gospodarcze powodujące ich powstawanie oraz ich wpływ na wynik działalności jednostki.
 4. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych jako skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia i ich konsekwencje

VII.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

 

 1. Rachunki bankowe – wycena środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 2. Dowody bankowe – interpretacja zapisów na wyciągu bankowym i ewidencja operacji dotyczących rozliczeń bezgotówkowych na kontach księgowych.
 3. Kredyty bankowe – wycena dla celów sprawozdawczych.
 4. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach kredytowych (kredyt w rachunku bieżącym i pozostałe kredyty).
 5. Środki pieniężne w drodze.
 6. Krótkoterminowe aktywa finansowe – wycena i ewidencja księgowa podstawowych operacji.

VIII.

ŚRODKI TRWAŁE I INNE AKTYWA TRWAŁE

 

 1. Środki trwałe – pojęcie, klasyfikacja i wycena (wartość początkowa).
 2. Ewidencja i dokumentacja zmian w stanie i wartości środków trwałych.
 3. Zużycie środków trwałych – metody amortyzacji i zasady ewidencjonowania odpisów amortyzacyjnych.
 4. Środki trwałe w budowie – wycena i ewidencja na kontach księgowych.
 5. Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, wycena oraz dokumentacja i ewidencja zmian w stanie i wartości.
 6. Długoterminowe aktywa finansowe – pojęcie, wycena bilansowa i ewidencja podstawowych operacji gospodarczych dotyczących długoterminowych papierów wartościowych.

IX.

ROZRACHUNKI

 

 1. Pojęcie, klasyfikacja i wycena należności i zobowiązań.
 2. Charakterystyka kont rozrachunkowych.
 3. Ewidencja należności od odbiorców krajowych i zagranicznych.
 4. Ewidencja zobowiązań wobec dostawców krajowych i zagranicznych.
 5. Obliczanie i ewidencja różnic kursowych.
 6. Odpisy aktualizujące należności.
 7. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem VAT.
 8. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT.
 9. Dokumentacja obrotu: faktury VAT, rejestry sprzedaży i zakupów, deklaracje VAT-7.
 10. Ewidencja podatku VAT należnego i naliczonego.

X.

ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ I POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI

 

 1. Systemy i zasady wynagradzania.
 2. Lista płac jako dokumentacja wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę.
 3. Składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy w liście płac.
 4. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno - prawnych.
 5. Zasady ewidencjonowania wynagrodzeń i składek wynikających z listy płac.
 6. Wynagrodzenia jako koszt w księgach jednostki.
 7. Ewidencja rozrachunków z pracownikami z innych tytułów (delegacje, ryczałty, zaliczki, pożyczki itp.)

XI.

OBRÓT MATERIAŁOWY

I TOWAROWY

 

 1. Istota, klasyfikacja oraz wycena materiałów i towarów.
 2. Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego.
 3. Rozliczenie zakupu materiałów – materiały w drodze i dostawy niefakturowane.
 4. Ewidencja niedoborów i nadwyżek.
 5. Rzeczywiste (zmienne) i stałe ceny ewidencyjne – ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych.
 6. Ewidencja reklamacji zgłoszonych przed zapłatą zobowiązania i po uregulowaniu płatności.
 7. Zapisy na koncie głównym  i na kontach analitycznych.

XII.

PRODUKTY PRACY I ICH EWIDENCJA

 

 1. Pojęcie, klasyfikacja i dokumentacja obrotu wyrobami gotowymi.
 2. Ewidencja wyrobów gotowych wg rzeczywistego i planowanego technicznego kosztu wytworzenia.
 3. Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych i ich rozliczanie i ewidencja na kontach.
 4. Ewidencja i dokumentacja sprzedaży wyrobów gotowych.
 5. Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych – wskaźnik narzutu odchyleń.
 6. Reklamacje wyrobów gotowych – rodzaje, dokumentowanie i ewidencja na kontach księgowych.

XIII.

WYNIK FINANSOWY

I JEGO PODZIAŁ

 

 1. Pojęcie i elementy wyniku finansowego.
 2. Metody ustalania wyniku finansowego.
 3. Wynik finansowy na działalności operacyjnej.
 4. Wynik finansowy na działalności finansowej.
 5. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych.
 6. Ustalanie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną.
 7. Ustalanie wyniku finansowego metodą porównawczą – zmiana stanu produktów.
 8. Podatek dochodowy i inne obciążenia wyniku finansowego.
 9. Kierunki podziału zysku netto.
 10. Pokrycie straty bilansowej.
 11. Ewidencja rozliczania wyniku finansowego.
 12. Ustalanie wyniku finansowego z punktu widzenia zasad rachunkowości  a ujęcie  dla   potrzeb  podatkowych.

XIV.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ELEMENTY ANALIZY FINANSOWEJ.

 

 1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych.
 2. Bilans jako dokument księgowy i sprawozdanie finansowe.
 3. Rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego i porównawczego.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych – Cash flow (zasada kasowa).
 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
 6. Informacja dodatkowa.
 7. Zadania i obowiązki kierownika jednostki przy badaniu, zatwierdzaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych.

XV.

ZADANIE CAŁOŚCIOWE „OD BILANSU DO BILANSU”. DOKUMENTY KSIĘGOWE.

 1. Przykład ewidencji działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego.
 2. Przykład ewidencji działalności przedsiębiorstwa usługowego.
 3. Przykład ewidencji działalności przedsiębiorstwa handlowego.

 

EGZAMIN

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA

 • jednej osoby -  1.490 zł brutto
 • dwóch osób z jednej firmy -  1.450 zł/os brutto

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 22 września 2017 r . obowiązuje cena promocyjna - 1.300 zł brutto/os.!

Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00 -16.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 19
fax (22) 53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót