Dyrektywa MIFID II i MIFIR

projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI) i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

- ocena odpowiedniości i adekwatności instrumentów, zachęty w praktyce, badania inwestycyjne,
- obowiązki sprawozdawcze
- misseling i reklamacje w MIFID II i w prawie polskim

Termin:25.05.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie nowych wymogów MiFID II / MIFIR oraz ich wpływ na działalność TFI oraz funduszy inwestycyjnych. Szczegółowo zostaną omówione  m.in.: projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o funduszach inwestycyjnych (UFI), ocena odpowiedniości i adekwatności instrumentów, zachęty w praktyce, badania inwestycyjne,  obowiązki sprawozdawcze firm inwestycyjnych misseling i reklamacje w MIFID II i w prawie polskim.

Dyrektywa MiFID w sposób znaczący zmodyfikowała organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. W konsekwencji zmian na tych rynkach (m.in. powstania tzw. dark pools), wprowadzenia nowych technologii (np. algorithmic trading i high-frequency trading) oraz uchwalenia nowych regulacji (np. EMIR) konieczna stała się nowelizacja obowiązujących wymogów. Poza istotną zmianą zasad MiFID, modyfikacji ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MIFIR). Dlatego też wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bez konieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, dyrektorów i pracowników  departamentów zarządzania ryzykiem, departamentów prawnych, compliance, skarbu, rozliczeń i usług powierniczych, audytorów wewnętrznych, specjalistów z zakresu compliance, pracowników odpowiedzialnych za rozwój oferty produktowej w TFI, oraz pozostałych osób zainteresowanych zmianami w zakresies MIFID II.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Źródła prawa składające się na tzw. pakiet MIFID II/MIFIR.
2. Klasyfikacja klientów przyjęta zgodnie z tzw. pakietem MIFID II/MIFIR.
3. Licencjonowanie działalności firm inwestycyjnych w prawie unijnym i projekcie zmian
w prawie polskim.
4. Wymogi organizacyjne firm inwestycyjnych w prawie unijnym i projekcie zmian w prawie polskim:
 a) zapobieżenie konfliktom interesów w praktyce firm inwestycyjnych,
 b) praktyczne aspekty procesu zatwierdzania produktu,
 c) obowiązki producenta i dystrybutora w praktyce,
 d) praktyczne problemy związane z obowiązkiem rejestracji usług i transakcji,
 e) proces zatwierdzenia produktu.
5. Warunki działalności firm inwestycyjnych w prawie unijnym i projekcie zmian w prawie polskim:
 a) obowiązek działania w najlepszym interesie klientów i obowiązki informacyjne w regulacjach prawnych i  praktyce firm inwestycyjnych,
 b) ocena odpowiedniości i adekwatności instrumentów finansowych i dostosowanie jej do poszczególnych kategorii klientów w praktyce,
 c) niezależne doradztwo inwestycyjne i tzw. zachęty w praktyce, badania inwestycyjne (research) jako zachęty
 d) sposób wynagradzania personelu – wdrożenie zasad w praktyce, wyodrębnienie elementów ilościowych i jakościowych stanowiących podstawę wynagradzania
 e) obowiązki sprawozdawcze firm inwestycyjnych
 f) obowiązek wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta
 g) obowiązki firm inwestycyjnych dotyczące powoływania agentów
 h) rejestracja komunikacji z klientem i komunikacji wewnętrznej, konieczność ujawnienia klientowi zarejestrowanej komunikacji
 i) rozszerzony zakres informacji dot. kosztów
6. Interwencja produktowa na szczeblu unijnym i na szczeblu państw członkowskich,
7. Misseling w MIFID II i ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów,
8. Reklamacje w prawie polskim i MIFID II,.
9. Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
10. Projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych (ufi)
a) zakres wymogów stosowanych do dystrybutorów z art. 32.2 ufi,
b) zakres wymogów stosowanych do TFI,
c) weryfikacja zachęt i zasadności poniesienia kosztów przez dystrybutorów,
d) ograniczenia w przyjmowaniu research,
e) planowane ograniczenia w wysokości wynagrodzenia dla TFI.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 11 maja 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 850 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą 25.05.2018 r. w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót