Nowy MSSF 15 – ujmowanie przychodów w sprawozdaniach finansowych spółek

-  model 5-etapowy, koszty uzyskania i realizacji umowy,
- sprzedaż z prawem zwrotu, opcje dla klienta, bezzwrotne opłaty początkowe,
- perspektywa różnych branż a umowy dotyczące pakietów produktów i usług,
zmienna cena, kontrakty długoterminowe,
- przejście na nowy standard – które podejście wybrać?
Termin: 25.05.2018 r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom nowego MSSF 15 - przychody z umów z klientami z perspektywy różnych branż. Szczegółowo zostanie omówione m.in. : kluczowe postanowienia standardu – model 5-etapowy, koszty pozyskania i realizacji umowy, zastosowanie standardu – perspektywa różnych branż, prezentacja i ujawnianie informacji oraz wpływ zmian na całą organizacje spółki, nie tylko na księgowość.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, osób odpowiedzialnych  w spółkach za przygotowywanie sprawozdań finansowych, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką nowego MSSF15.

PROGRAM
1. Wprowadzenie – przybliżenie głównych założeń standardu oraz nakreślenie obszarów zmian
2. Kluczowe postanowienia standardu – model 5-etapowy, cd:
  a) identyfikacja umowy z klientem,
  b) określenie obowiązków  świadczenia,
  c) ustalenie ceny transakcyjnej,
  d) przyporządkowanie ceny transakcyjnej do obowiązków świadczenia,
  e) rozpoznanie przychodu – w miarę spełniania obowiązku świadczenia albo w określonym momencie w czasie.
3. Koszty pozyskania i realizacji umowy:
  a) koszty dotyczące sprzedaży – kiedy można aktywować?
  b) amortyzacja i utrata wartości kosztów aktywowanych.
4. Szczególne kwestie, w tym między innymi:
  a) sprzedaż z prawem zwrotu,
 b) gwarancje,
  c) bezzwrotne opłaty początkowe.
5. Zastosowanie standardu – perspektywa różnych branż, w których występują między innymi:
  a) umowy dotyczące pakietów produktów i usług,
  b) umowy przewidujące zmienną cenę,
  c) kontrakty długoterminowe,
  d) umowy zawierające istotny składnik finansowania.
6. Prezentacja i ujawnianie informacji w zakresie:
  a) kategorii przychodów,
  b) sald dotyczących umów,
  c) obowiązków świadczenia,
  d) zastosowanych istotnych osądów.
7. Przejście na nowy standard – które podejście wybrać:
  a) podejście pełne retrospektywne,
  b) podejście retrospektywne z ujęciem skumulowanego skutku w dniu pierwszego zastosowania.
8. Podsumowanie  –  jak przygotować się na zmiany – zastosowanie :
  a) wpływ zmian na całą organizację a nie tylko na księgowość.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 890 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 14 maja  2018r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy  w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót