MSSF 9 – instrumenty finansowe warsztaty dla instytucji niefinansowych

– klasyfikacja instrumentów finansowych,
– utrata wartości aktywów finansowych, w tym oczekiwana strata kredytowa, należności handlowych,
– zmiany w rachunkowość zabezpieczeń,
– ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dla roku 2017, 2018 oraz kolejnych
Termin: 14.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa

UWAGA!  MSSF 9 OBOWIĄZUJE OD 1.01.2018 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian jakie wprowadza standard MSSF 9. Szczegółowo zostanie omówione m.in.: model oczekiwanej straty kredytowej, uproszczone modele oczekiwanej straty należności handlowych, rachunkowość zabezpieczeń – powiązania zabezpieczające, ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dla roku 2017, 2018 oraz kolejnych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników księgowości, dyrektorów i pracowników departamentów finansowych w tych ryzyka operacyjnego w spółkach niefinansowych oraz wszystkich zainteresowanych standardem MSSF 9 .

PROGRAM 
1. Podsumowanie kluczowych różnic pomiędzy MSSF 9 a MSR 39
2. Klasyfikacja instrumentów finansowych

 

a) aktywa finansowe:  
• modele biznesowe stosowane w zarządzaniu aktywami finansowymi ,
• charakterystyka kontraktowych przepływów pieniężnych w aktywach finansowych (test SPPI) ,
• opcja wartości godziwej (instrumenty dłużne) ,
• opcja wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (instrumenty kapitałowe)  
b) zobowiązania finansowe:  
• opcja wyceny w wartości godziwej  
c) wycena zobowiązań niebędących instrumentami finansowymi w wartości godziwej  
d) klasyfikacja na poziomie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego  
e) zmiany w zakresie instrumentów wbudowanych  
3. Utrata wartości aktywów finansowych  
a) wprowadzenie do zmian w zasadach szacowania rezerw z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych,
b) model oczekiwanej straty kredytowej
• etapy utraty wartości aktywów finansowych oraz migracja pomiędzy etapami,
• znaczący wzrost ryzyka kredytowego,
• wpływ modyfikacji warunków umownych,
• podejście indywidualne i grupowe,
• zasady wyznaczania oczekiwanej straty,
• przykłady szacowania oczekiwanej straty kredytowej
c) uproszczenia modelu oczekiwanej straty dla należności handlowych
• macierz rezerw oraz przykłady wyznaczania oczekiwanej straty w oparciu o macierz rezerw
d) aktywa nabyte lub udzielone z utratą wartości  
4. Rachunkowość zabezpieczeń  
a) wprowadzenie do zmian w zasadach rachunkowości zabezpieczeń  
• rachunkowość zabezpieczeń a opcja wyceny do wartości godziwej,  
• zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych a dotychczasowe powiązania zabezpieczające  
b) pozycja zabezpieczana  
• komponent ryzyka związanego z pozycją niefinansową  
• ryzyka dopuszczalne do wyznaczenia, jako zabezpieczane  
• agregacja ekspozycji  
• derywat, a zagregowana ekspozycja  
• ekspozycja netto  
c) instrument zabezpieczający  
• elementy dopuszczalne do wyłączenia ze zmian wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego  
• zabezpieczający instrument niepochodny  
d) kryteria dopuszczalności do utworzenia powiązania zabezpieczającego  
• powiązanie ekonomiczne  
• wpływ ryzyka kredytowego  
• ocena skuteczności powiązania zabezpieczającego (testy prospektywne a wykorzystanie analiz ilościowych)  
e) monitorowanie powiązania zabezpieczającego i ujęcie księgowe  
• współczynnik zabezpieczenia  
• mechanizm równoważenia współczynnika zabezpieczenia  
• koszty hedgingu (wartość czasowa / punkty forwardowe / basis spread)  
• rozliczanie kosztów hedgingu w powiązaniu z transakcją lub w powiązaniu z okresem zabezpieczenia  
• odwoływanie powiązania zabezpieczającego  
• zasady prezentacji księgowej wybranych zdarzeń z życia powiązania zabezpieczającego  
5. Przepisy przejściowe, zasady adaptacji nowego standardu oraz zmiany w ujawnieniach w zakresie instrumentów finansowych
a) zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym dla roku 2017 (MSR 8)
b) zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym dla roku 2018 oraz w latach kolejnych (MSSF 7)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 650 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  600 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach 31 maja 2018r.. obowiązuje cena promocyjna – 600 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót