Nowe zasady prowadzenia działalności na terenie SSE

projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju o zasadach wspierania nowych inwestycji

– przychody i koszty związane z działalnością zwolnioną i opodatkowaną, wydatki kwalifikowalne,
– dyskontowanie, możliwość rozliczenia straty
– ceny transferowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
Termin: 26.04.2018 r. / Miejsce: Mielec
Termin: 16.05.2018 r. / Miejsce: Katowice
Termin: 23.05.2018 r. / Miejsce Wrocław
Termin: 28.05.2018 r. / Miejsce: Łódź
Termin: 14.06.2018 r. / Miejsce Poznań

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zmian o pomocy publicznej wynikających m.in. z projektu ustawy MR o zasadach wspierania nowych inwestycji, ich wpływ na obowiązki poszczególnych inwestorów w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z zezwoleń na działalność na terenie SSE. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: przychody i koszty związane z działalnością zwolnioną i opodatkowaną, wydatki kwalifikowalne, dyskontowanie, możliwość rozliczenia straty, ceny transferowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.  Zostaną przedstawione również najważniejsze zmiany w przepisach o pomocy publicznej, ich wpływ na obowiązki poszczególnych inwestorów  w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z zezwoleń na działalność na terenie SSE

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów podatkowych, specjalistów ds. finansowo-księgowych, księgowych pracujących w spółkach prowadzących działalność na terenie SSE oraz wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem działalność na terenie SSE.

PROGRAM

 1. Podstawy prawne działalności na terenie SSE.

 2. Sztuka czytania zezwolenia strefowego.

 3. Koszty kwalifikowane – zasady rozpoznawania.

 4. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa:
  a) obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej,
  b) praktyka dotycząca wyodrębnienia działalności strefowej,
  c) działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych,
  d) ustalenie momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnień podatkowych.
 5. Obliczenie puli pomocy publicznej.

 6. Ustalenie dochodu zwolnionego:
  a) przychody i koszty związane z działalnością zwolnioną i opodatkowaną,
  b) alokacja kosztów do poszczególnych rodzajów działalności,
  c) pozostałe zagadnienia związane z obliczaniem dochodu zwolnionego.

 7. Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne:
  a) zasady obliczania wysokości zwolnienia,
  b) co jest kosztem kwalifikowanym,
  c) nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego:
   • nabycie lub wytworzenie środków trwałych
   • inwestycje odtworzeniowe
   • nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
   • leasing w sse
   • używane środki trwałe
   • wartości niematerialne i prawne
   • kwalifikacja wydatków do „kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
   • wadium
  d) wysokość kosztów kwalifikowanych – czynniki wpływające na wielkość przysługującej podatnikowi pomocy publicznej,
  e) okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz termin zakończenia inwestycji,minimalna oraz maksymalna wielkość wydatków kwalifikowanych,
  f) koszty poniesione czy zarachowane – pojawienie się problemu memoriał czy kasa – prezentacja dwóch poglądów,
 8. Pozostałe praktyczne kwestie związane z korzystaniem z pomocy publicznej na terenie SSE:
  a) dyskontowanie,
   • znaczenie dyskontowania
   • moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia,
   • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych na przykładach liczbowych.
  b) łączenie pomocy publicznej z różnych źródeł,
  c) kontrole przedsiębiorstw na terenie SSE.

 9. Możliwość rozliczenia straty z działalności strefowej:
  a) strata na działalności strefowej
  b) rozliczenie straty w bieżącej działalności
  c) możliwość rozliczenia straty po utracie zezwolenia strefowego.

 10. Ceny transferowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
  a) pojęcie i istota cen transferowych
  b) obowiązek dokumentacyjny
   • pojęcie transakcji
   • obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej
   • obowiązek dokumentacyjny przy wydzieleniu organizacyjnym
   • elementy i forma dokumentacji podatkowych
   • udział w zysku oraz uczestnictwo w stratach
  c) metody wyceny transakcji
  d) dochód do opodatkowania w mieszanej działalności strefowej.

 11. Nowy kształt SSE w 2018 r.:
  a) nowa procedura pozyskiwania zezwoleń
  b) kryteria ilościowe i jakościowe,
  c) okres ważności decyzji w zależności od lokalizacji,
  d) szanse i zagrożenia,
  e) zakaz łączenia zezwoleń – konsekwencje.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  550 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 2 maja 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 480 zł/os netto + 23 % VAT*

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót