Nowelizacja ustawy o OZE (z dnia 26 marca 2018r.) - jak będą wyglądały systemy wsparcia

– zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej
– regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE po aukcji i zasady przenoszenia praw z aukcji

Termin: 28.06.2018r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie aktualnych i planowanych zmian w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Szczegółowo zostaną przedstawione m.in.: założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym, zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej, zmiany w zakresie systemów wsparcia.
Dodatkowo zostaną omówione regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE po aukcji i zasady przenoszenia praw z aukcji.


GRUPA DOCELOWA
Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorstwom wytwarzającym i sprzedającym energię elektryczną oraz ciepło, wyprodukowane z odnawialnych źródeł energii; przemysłowym odbiorcom energii i ciepła, audytorom
i weryfikatorom energetycznym a także przedsiębiorcom działającym w obszarze energetyki odnawialnej.

PROGRAM

1. Podstawy prawne:
a) nowela z dnia 26 marca 2018 r. druk sejmowy 2412,
b) rozporządzenia i projekty rozporządzeń.

2. Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym – nowe definicje:
a) zmiany dotyczące paliw – nowe pojęcie biomasy i biopłynu,
b) nowe rodzaje biomasy – biowęgiel i toryfikat,
c) rezygnacja z definicji biomasy lokalnej – wprowadzenie/zmiana definicji: drewno energetyczne i biomasa pochodzenia rolniczego,
d) zmiany dotyczące instalacji – nowe podejście do: dedykowanej instalacji OZE, hybrydowej instalacji OZE, małej i mikro instalacji OZE,
e) definicja modernizacji – nowe uprawnienia dla źródeł istniejących,
f) definicja stałej ceny zakupu,
g) nowy obowiązek OSD – „sprawozdawczość prosumencka”,
h) spółdzielnia energetyczna – sygnalizacja proponowanych zmian.
 
3. Zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej  - istota wsparcia:
a) nowe zasady kumulacji pomocy publicznej – zakres oddziaływania pomocy inwestycyjnej
b) nowe zasady obliczania uzyskanej pomocy publicznej,
c) wyłączenia z obowiązku uwzględniania uzyskanej pomocy,
d) zasady obliczania ceny skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji,
e) obowiązki wytwórców po obliczeniu ceny skorygowanej,
f) pomoc inwestycyjna a FiT i FiP, w tym uzyskanie dodatkowej pomocy po przejściu do systemu FiT lub FiP,
g) korygowanie ceny w systemie FiT i FiP,
h) zakazy kumulacji wsparcia – art. 69a.

4 Zmiany w zakresie systemów wsparcia:
a) Zmiany w zakresie świadectw pochodzenia:
• zakres zmian dotyczących sprzedawcy zobowiązanego i bilansowania handlowego,
• zmiany w zakresie korzystania z sutemu świadectw pochodzenia,
• zakres wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego a świadectwa pochodzenia,
• modernizacja – a system świadectw pochodzenia – nowe podejście,
• efekt zachęty dla brązowych certyfikatów,
• nowe wymogi w zakresie opomiarowania paliw.
b) Nowości w obszarze przedsiębiorstw przemysłowych
c) Zmiany w systemie aukcyjnym:
• zmiany w zakresie deklaracji o przystąpieniu do aukcji dla podmiotów istniejących,
• nowości w obszarze prekwalifikacji,
• rozpoczęcie wytwarzania energii a możliwość udziału w systemie aukcyjnym – nowe podejście,
• nowe zasady rozdzielności korzystania z poszczególnych rodzajów systemów wsparcia,
• modernizacja – a system aukcyjny – nowe podejście,
• długość okresu wsparcia – nowe podejście,
• ”koszty kwalifikowane” wybudowania nowej referencyjnej instalacji,
• nowości w obszarze przeprowadzania aukcji ,
• zasady kwalifikacji i rodzaje koszyków aukcyjnych,
• nowe zasady rozstrzygania aukcji w tym nowy parametr rozstrzygania aukcji – parametr 80%,
• nowe zasady rozliczania stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej w tym dla hybryd OZE,
• nowe zasady udziału paliw u „współspalaczy”,
• nowy zakres obowiązków wytwórcy po wygraniu aukcji ,
• nowy zakres uprawnień organu regulacyjnego po wygraniu aukcji, w tym kontrole,
• zakres obowiązków informacyjnych po wygraniu aukcji,
• nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji,
• możliwość zamiany stawki opłaty OZE w ciągu roku przez PURE.
d) Zmiany w zakresie systemów wsparcia – ciąg dalszy
e) Nowe rodzaje wsparcia – stała cena:
• kiedy FiT a kiedy FiP,
• przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji – a FiT i FiP,
• zakres obowiązków podmiotu przechodzącego do nowego systemu,
• nowy system a dotychczasowe wsparcie,
• FiT i FiP dla nowych jednostek,
• opłata rezerwacyjna,
• FiT i FiP a obowiązki regulatora – zaświadczenie o możliwości sprzedaży,
• możliwości i warunki zmiany oświadczenia o korzystaniu z FiT lub FiP,
• sankcje w przypadku niewłaściwego złożenia wniosk,u
• modernizacja instalacji a FiT lub FiP,
• FiT i FiP a sprzedawca zobowiązany w tym bilansowanie handlowe,
• FiT i FiP a uprawnienia Rady Ministrów,
• Poziom stałej ceny i okres obowiązywania stałej ceny.

5. NOWOŚĆ! Regulacje dotyczące sprzedaży instalacji OZE po aukcji i zasady przenoszenia praw z aukcji.

6. Co nowego w systemie kar.

7. Przepisy przejściowe:
a) dotychczasowe a nowe rozwiązania, w tym w odniesieniu do dotychczasowych zwycięzców aukcji,
b) określenie ilości i wartości energii do sprzedaży w 2018r.,
c) przejście do systemu FiT lub FiP,
d) wyłączenia stosowania przepisów do aukcji w 2018r.,
e) aukcja „papierowa”,
f) wytwórcy w małych instalacjach – okres przejściowy wynikający ze zmiany mocy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  890 zł/os netto + 23 % Vat

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 15 czerwca 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 850 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 16.00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót