Nowe obowiązki informcyjne i sprawozdawcze spółek publicznych

m.in. projekt nowego Rozporządzenia MF  w sprawie informacji bieżących i okresowych

– zmiany w polityce nadzorczej KNF i sankcje, nowelizacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy,
– praktyczne aspekty wypełniania obowiązków,
– zasady ładu korporacyjnego,
– ESEF – nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów
Termin: 30.05.2018 r. / Miejsce: Warszawa,

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zmian prawnych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych spółek publicznych wynikających z projektu nowego rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych, które ma wejść w życie od 30.04.2018 r. oraz nowelizacji dyrektywy o prawach akcjonariuszy. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: zmiany w polityce nadzorczej KNF i sankcje, nowelizacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy, praktyczne aspekty wypełniania obowiązków,  zasady ładu korporacyjnego, ESEF – nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek publicznych i NC, operatorów ESPI, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek publicznych jak też do osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych w spółkach publicznych i NC oraz sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

PROGRAM
 I. Nowe regulacje dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.
  1. Projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów, które ma wejść w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.

 II. Praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.
  1. Znaczenie informacji na rynku kapitałowym.
  2. Zmiany w polityce nadzorczej KNF i sankcje.
  3. Informacja poufna – definicja i praktyka.
  4. Obieg i publikacja informacji poufnej.
  5. Lista dostępu i zakazy związane z posiadaniem informacji poufnej.
  6. Opóźnianie publikacji informacji poufnej.
  7. Zasady notyfikacji transakcji.
  8. Regulacje wewnętrzne i standardy raportowania.

 III. Zasady ładu korporacyjnego. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów oraz dyrektywa o prawach akcjonariuszy.
  1. Umocowanie w regulacjach unijnych, w regulacjach polskich oraz w Regulaminie Giełdy.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
  3. Projekt nowego rozporządzenia Ministra Finansów, które ma wejść w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.
  4. Giełdowe zasady ładu korporacyjnego.
  5. Raportowanie niefinansowe.
  6. Ujawnienia dotyczące różnorodności.
  7. Samoocena Rady Nadzorczej.
  8. Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”):
   a. jakość oświadczeń o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
   b. jakość wyjaśnień w przypadku odstępstwa od zasad.
  9. Nowelizacja dyrektywy o prawach akcjonariuszy – konsekwencje w zakresie komunikacji spółek z akcjonariuszami.

 IV. ESEF – nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów .
  1. Podstawy prawne.
  2. Role emitentów oraz organów nadzoru w procesie raportowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  890 zł/os netto + 23 % VAT
  • dla uczestników wszystkich edycji konkursu The Best Annual Report cena promocyjna 850 zł netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 13 kwietnia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

 

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 16.15.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót