Nowy podatek dochodowy od obiektów komercyjnych
i podatek od nieruchomości

–  budynek – problemy definicyjne w podatku od nieruchomości, wyrok TK z 13 grudnia 2017 r.
– podstawa opodatkowania w podatku minimalnym
– rodzaje budynków objętych podatkiem, obiekty nieprzydatne, obiekty pomocnicze, wielość budynków etc.
– minimalny podatek dochodowy a „zwykły” podatek dochodowy, podatnik
Termin: 24.04.2018 r. / Miejsce: Warszawa
Termin: 27.04.2018 r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie nowego podatku dochodowego od obiektów komercyjnych oraz podatku od nieruchomości. Szczegółowo zostaną omówione m.in. budynek – problemy definicyjne w podatku od nieruchomości, wyrok TK z 13 grudnia 2017 r., podstawa opodatkowania w podatku minimalnym, rodzaje budynków objętych podatkiem, obiekty nieprzydatne, obiekty pomocnicze, wielość budynków etc., minimalny podatek dochodowy a „zwykły” podatek dochodowy

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatek dochodowy od obiektów komercyjnych i podatek od nieruchomości, przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie nowego podatku dochodowego od obiektów komercyjnych i podatku od nieruchomości.

PROGRAM
 

1. Budynek – problemy definicyjne w podatku od nieruchomości
a)  dach- cały czy tylko kawałek?
b) związek z gruntem
c) wydzielenie z przestrzeni
d) budynki wypełnione urządzeniami po wyroku TK z 13 grudnia 2017 r.
e) silosy, zbiorniki itp.

2. Budynek w podatku minimalnym od obiektów komercyjnych; rodzaje budynków objętych podatkiem.

3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obiektów zbędnych w działalności gospodarczej (w kontekście zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
a) znaczenie decyzji, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlanego
b) moment wywarcia „skutku podatkowego” decyzji o nakazie rozbiórki
c) opodatkowanie gruntu pod budynkiem objętym decyzją o nakazie rozbiórki
d) problem zgodności regulacji z Konstytucją RP.

4. Obiekty nieprzydatne w podatku od obiektów komercyjnych.

5. Podstawa opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości Podstawa opodatkowania budynków (wysokość w świetle; kondygnacja: czy podest to już kondygnacja, magazyny wysokiego składowania a pojęcie kondygnacji).

6. Podstawa opodatkowania w podatku minimalnym .

7. Obiekty związane z budynkiem (chodniki, place, transformatory, urządzenia techniczne w/na budynkach, namioty, transformatory i inne obiekty tymczasowe) a podatek od nieruchomości.

8. Granice środka trwałego w podatku minimalnym –problem obiektów pomocniczych, wielość budynków etc..

9. Ewidencja gruntów i budynków – praktyczne znaczenie  dla wymiaru podatku od nieruchomości .

10. Początek i koniec obowiązku podatkowego.

11. Podatnik podatku od nieruchomości a podatnik podatku minimalnego.

12. Minimalny podatek dochodowy a „zwykły” podatek dochodowy – próba rozwiązania zagadki.

13. Minimalny podatek dochodowy a zasada ustawowego nakładania podatków (art. 217 Konstytucji RP).

14. Problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia.


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  550 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 13 kwietania2018 r. obowiązuje cena promocyjna –  500 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót