Zmiany w podatku VAT w roku 2018 w jsfp
system podzielonej płatności (split payment) a specyfika działalności gmin roczna korekta deklaracji VAT

Termin: 15.05.2018 r. / Miejsce: Warszawa
Termin: 12.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych problemów z zakresu podatku VAT dla jednostek sektora finansów publicznych m.in.:
- mechanizm podzielonej płatności - split payment,
- zmiany w podatku VAT w 2018 roku,
- roczna korekta deklaracji VAT.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się rozliczeniami podatku VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, dyrektorów ds. finansów, skarbników, głównych księgowych, księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatku VAT jsfp oraz osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Split payment.
1. Geneza  wprowadzenia systemu podzielonej płatności – split payment.
2. Cel i założenia mechanizmu split payment.
3. Podstawa prawna wprowadzenia systemu podzielonej płatności – split payment.
4. Specyfika funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a split payment.
5. Mechanizm funkcjonowania zasad rozliczeń w ramach mechanizmu split payment.
6. Warunki stosowania mechanizmu split payment.
7. Zakres przedmiotowy mechanizmu (jakich dotyczy płatności).
8. Fakultatywność wyboru płatności.
9. Zasady podziału transakcji oraz sposób realizacji płatności.
10. Komunikat przelewu.
11. Rachunki bankowe w procedurze split payment (jak zawierać umowy z bankiem).
12. Odpowiedzialność osób trzecich.
13. Rozliczenia faktoringowe a split payment.
14. Rozliczenie faktur częściowych.
15. Czy mechanizm split payment wpłynie na zasady wystawiania faktur VAT?
16. Czy split payment  dotyczy rozliczeń w walutach obcych?
17. Ograniczenia umowne oraz potrącenia należności wzajemnych a split payment
18. Przeznaczenie środków na rachunku VAT.
19. Możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT na inne cele.
20. Obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności.
21. Ograniczenie odpowiedzialności solidarnej.
22. Przesuniecie terminu płatności podatku VAT.
23. Split payment w rozliczeniach zakładów budżetowych oraz jednostek budżetowych.
24. Zmiany w innych ustawach.
25. Zagrożenia - ryzyko spadku obrotów.
II Pozostałe zmiany – nowe instytucje.
1. Centralny Rejestr Faktur.
2. JPK – obowiązek stosowania wszystkich struktur logicznych.
3. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).
4. Kasy fiskalne „online”.
5. Pozostałe zmiany wprowadzone oraz planowane do wprowadzenia w roku 2018.
III Roczna korekta deklaracji VAT.
1. Podstawa prawna korekty rozliczeń podatku VAT na podstawie tzw. współczynnika:
- zasady liczenia proporcji,
- wyłączenia przy liczeniu proporcji,
- zmiana wykorzystania nieruchomości,
- korekta w przypadku pojazdów samochodowych,
- korekta roczna – zasady ogólne,
- korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- moment oraz forma dokonania korekty,
- zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna.
2. Korekta roczna podatku naliczonego VAT za roku 2017 w gminach oraz w pozostałych podmiotach sektora publicznego:
- podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika,
- zasady ustalania prewspółczynnika dla celów korekty rocznej,
- stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych,
- Jak przygotować się do korekty rocznej?
- korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych (np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów
o prewspółczynniku,
- wpływ przepisów przejściowych na zakres korekty,
- wpływ przepisów o centralizacji na sposób i zakres dokonywania korekty.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)