Połączenia, podziały, przekształcenia spółek i inne działania restrukturyzacyjne w aspekcie prawnym bilansowym i księgowym

– sposoby, natura i treść planu, fazy łączenia spółek - procedura i implikacje prawne
– ustalanie ceny przejęcia, ujmowanie aktywów i zobowiązań, otwieranie i zamykanie ksiąg,
– kiedy powstaje  obowiązek podatkowy i u kogo, koszty uzyskania przychodów i przychody,
– działania restrukturyzacyjne a klauzula obejścia prawa podatkowego - tzw. klauzula mergerowa , przepisy  o GAAR

Termin: 22.05.2018 r. / Miejsce: Warszawa,
 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do procesu połączenia, podziału,  przekształcenia spółki oraz innych działań restrukturyzacyjnych. Na szkoleniu szczegółowo zostaną omówione m.in.: sposoby, natura i treść planu, fazy łączenia spółek - procedura i implikacje prawne, ustalanie ceny przejęcia, ujmowanie aktywów i zobowiązań, otwieranie i zamykanie ksiąg, kiedy powstaje  obowiązek podatkowy i u kogo, koszty uzyskania przychodów  i przychody, działania restrukturyzacyjne a klauzula obejścia prawa podatkowego - tzw. klauzula mergerowa , przepisy  o GAAR.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do prezesów i członków zarządów, członków rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, pracowników departamentów księgowości i podatkowych oraz wszystkich osób biorących udział w procesie połączenia, podziału,  przekształcenia spółki oraz innych działań restrukturyzacyjnych.

PROGRAM

  d) faza właścicielska łączenia spółek,
  e) faza zatwierdzenia połączenia spółek,
  f) czas niezbędny dla przeprowadzenia procedury łączenia spółek i uproszczona procedura łączenia spółek,
  g) typowe problemy proceduralne i praktyczne związane z rejestracją łączenia spółek.
 2. Podział i przekształcenie spółek:
  a) możliwe sposoby podziału korporacyjnego spółki,
  b) możliwe sposoby przekształcenia spółek,
  c) różnice procedur podziału i przekształcenia spółek w świetle Kodeksu spółek handlowych w porównaniu do procedury łączenia spółek.
 3. Implikacje zasady sukcesji uniwersalnej praw przy połączeniu i podziale spółek; zasada kontynuacji bytu prawnego podmiotu poddanego przekształceniu.

II. Połączenia, podziały, przekształcenia i inne działania restrukturyzacyjne – aspekty księgowe
 1. Wymogi KSH w zakresie księgowych aspektów połączeń, podziałów i przekształceń spółek.
 2. Kodeksowe sposoby połączeń, podziałów i przekształceń spółek a księgowe metody ich rozliczania.
 3. Księgowe zasady rozliczania połączeń spółek metodą łączenia udziałów i metodą nabycia według polskich regulacji o rachunkowości i MSSF w tym m.in.
  a) ustalanie ceny przejęcia (przekazanej zapłaty),
  b) ujmowanie aktywów i zobowiązań przejętych jednostek,
  c) ujmowanie i rozliczenie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy (zysku na okazyjnym nabyciu),
  d) rozliczanie przejęć wieloetapowych.
 4. Metody rozliczania połączeń a metody rozliczania podziałów spółek.
 5. Otwieranie i zamykanie ksiąg w łączących się, dzielonych i przekształcanych spółkach, badanie połączeń i podziałów.
 6. Przykłady liczbowe księgowego rozliczania połączeń, podziałów i przekształceń spółek według polskich regulacji o rachunkowości i MSSF.

III. Połączenia, podziały i przekształcenia w ujęciu podatkowym.
 1. Sukcesja generalna – co to oznacza?
  a) konsekwencje przejścia ogółu praw i obowiązków na podmiot nowopowstały – kluczowe obszary sukcesji,
  b) odpowiedzialność za zobowiązania, ze szczególnym uwzględnieniem podziału spółek.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych
  a) kiedy połączenie i przekształcenie będzie neutralne podatkowo?
  b) zorganizowana część przedsiębiorstwa – co zmienia w zakresie opodatkowania restrukturyzacji?
  c) konsekwencje braku neutralności reorganizacji –przyczyny a także na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku i jak go obliczyć
  d) wpływ połączeń, podziałów i przekształceń na rozliczenie kosztów uzyskania przychodów i przychodów a także zaliczek na podatek dochodowy,
  e) opodatkowanie dopłat ,
  f) rozliczenie straty podatkowej,
  g) zamknięcie roku podatkowego – czy zawsze jest konieczne?
  h) koszty poniesione w związku z restrukturyzacją jako koszty podatkowe,
  i) ustalenie podstawy amortyzacji,
  j) wybrane obowiązki informacyjne w związku związane z reorganizacją (CIT-8, zapłata zaliczek).
 3. Podatek od towarów i usług:
  a) opodatkowanie VAT połączeń, podziałów i przekształceń,
  b) prawo do odliczenia VAT naliczonego oraz zwrot podatku,
  c) korekty faktur VAT,
  d) reorganizacje a kasy rejestrujące,
  e) wybrane obowiązku informacyjne w zakresie VAT (VAT-7, kasy rejestrujące).
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
  a) czynności restrukturyzacyjne a PCC – zakres opodatkowania.
 5. Przykładowe inne działania restrukturyzacyjne i ich konsekwencje podatkowe
  a) wkład niepieniężny do spółki kapitałowej – zmiany w opodatkowaniu od 2017 r.,
  b) wymiana udziałów,
 6. Działania restrukturyzacyjne a klauzula obejścia prawa podatkowego
  a) dotychczasowa praktyka i tzw. klauzula mergerowa;
  b) jaki nowe przepisy  o GAAR wpłyną  na połączenia, przekształcenia podziały;  
  c) jak udokumentować/wskazać uzasadnienie biznesowe reorganizacji – praktyczne przykłady;
  d) interpretacje indywidualne – co dalej?

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 11 maja 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 16.00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót