Pomoc publiczna w sektorze energetycznym w 2018

- regulacje UE w tym: art. 107 ust. 1 TFUE, art. 108 TFUE, Rozporządzenie Rady 2015/1589
i orzecznictwo sądów
- świadczenia, definicja „negatywna”, modyfikacja zasad kumulacji pomocy publicznej, metodyka korekty ceny objętej ofertą,
- wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii z OZE: maksymalna i łączna  wartość, zasady kalkulacji, dyskontowania/waloryzacji

Termin: 26.04.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie aktualnych regulacji prawnych w tym: art. 107 ust. 1 TFUE, art. 108 TFUE, Rozporządzenie Rady 2015/1589 i orzecznictwo sądów w zakresie pomocy publicznej w sektorze energetycznym.  Szczegółowo zostaną przedstawione m.in.: pomoc publiczna w sektorze energetycznym: świadczenia, definicja „negatywna”, modyfikacja zasad kumulacji pomocy publicznej, metodyka korekty ceny objętej ofertą, wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii z OZE: ustalanie maksymalnej i łącznej  wartości, zasady kalkulacji, dyskontowania/waloryzacji.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów i pracowników departamentów prawnych i podatkowych, rozwoju, innowacji, zarządzania majątkiem, handlu, rozliczania dotacji unijnych     i pomocy publicznej, działów pozyskiwania finansowania w spółkach produkujących energię elektryczną oraz dyrektorów      i pracowników departamentów rozpatrujących wnioski dotyczące pomoc publicznej dla sektora energetycznego w jednostkach administracji centralnej oraz jednostkach samorządu terytorialnego, jak też do wszystkich zaangażowanych i zainteresowanych pomocą  publiczną w sektorze energetycznym.

PROGRAM
 

 1. Wytyczne i komunikaty Komisji Europejskiej oraz inne dokumenty regulujące sprawy pomocy publicznej dla państw członkowskich:
  a) art. 107 ust. 1 TFUE,
  b) art. 108 TFUE: pomoc regionalna, pomoc horyzontalna, pomoc sektorowa, pomoc  de minimis,
  c) rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  d) zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa,
  e) zawiadomienie Komisji w sprawie zapewnienia skutecznego wykonania decyzji Komisji nakazujących państwom członkowskim odzyskanie pomocy przyznanej bezprawnie i niezgodnej ze wspólnym rynkiem,
  f) kodeks najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa.

 2. Omówienie definicji oraz przesłanek stanowiących o pomocy publicznej:
  a) przesłanka selektywności wsparcia,
  b) przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia),
  c) przesłanka angażowania środków publicznych,
  d) przesłanka zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę handlową (np. Decyzje Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawach: SA.37432, SA.33149, SA.37904, SA.38035, SA.39403, SA.37963, SA.38208),
  e) pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice,
  f) efekt zachęty,
  g) intensywność pomocy.

 3. Dofinansowanie infrastruktury ze środków UE a jej komercyjne wykorzystanie.
  a) definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym,
  b) występowanie pomocy publicznej na trzech poziomach,
  c) wyrok Sądu z 24 marca 2011 r. w połączonych sprawach T-443/08 i T-445/08 Leipzig-Halle, potwierdzonego wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z 19 grudnia 2012 r. w sprawie C-288/11),
  d) wyrok Sądu w sprawie T-128/89 Aéroports de Paris,
  e) pomoc państwa SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N) – Utworzenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo,
  f) wyrok TSUE z 14.01.2015 r. w sprawie C-518/13 Eventech Ltd.

 4. Pomoc publiczna w sektorze energetycznym:
  a) oświadczenia w zakresie pomocy publicznej,
  b) definicja „negatywna” pomocy publicznej,
  c) metodyka korekty ceny objętej ofertą,
  d) modyfikacja zasad kumulacji pomocy publicznej.

 5. Obliczanie wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji  odnawialnego źródła energii:
  a) ustalanie maksymalnej wartości pomocy publicznej,
  b) ustalanie łącznej wartości pomocy publicznej na potrzeby złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 4 ustawy o OZE,
  c) zasady kalkulacji wartości pomocy publicznej otrzymanej przez wytwórcę w okresach sprawozdawczych oraz po zakończeniu okresu wsparcia,
  d) zasady dyskontowania/waloryzacji,
  e) zasady składania oraz elementów sprawozdań okresowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  790 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  750 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do13 kwietnia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 650 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą 31.01.2018 r. w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót