Sprawozdanie finansowe spółki publicznej w aspekcie zmian i raportowania półrocznego

– zgodność sprawozdań finansowych emitentów – analiza KNF, wymogi ESMA  
–  odstępstwa od MSSF i UoR w regulacjach i praktyce przedsiębiorstw
–  MSR 1 ,7, MSSF 9, 15 i 16: zmiany w standardach  i optymalizacja sprawozdań finansowych,
– ESEF – nowy standard raportowania obligatoryjnego

Termin: 17.05.2018 r. / Miejsce: Warszawa,

 

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest omówienie sprawozdań finansowych spółek publicznych w aspekcie zmian i raportowania półrocznego. Zostanie przedstawiona m.in.: zgodność sprawozdań finansowych emitentów – analiza KNF, wymogi ESMA , odstępstwa od MSSF i UoR w regulacjach i praktyce przedsiębiorstw, MSR 1 ,7, MSSF 9, 15 i 16: zmiany w standardach  i optymalizacja sprawozdań finansowych oraz ESEF – nowy standard raportowania obligatoryjnego.

GRUPA DOCELOWA
Konferencja adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych i ekonomicznych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, dyrektorów controllingu, sprawozdawczości finansowej, komunikacji korporacyjnej i relacji inwestorskich jak również innych osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych i raportów okresowych w spółkach publicznych i NC ,  a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, analityków finansowych, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

PROGRAM

1. Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF – analiza KNF.

2. Odstępstwa od MSSF i UoR w regulacjach i praktyce przedsiębiorstw.
 a)czy i kiedy można nie stosować się do regulacji przewidzianych w MSSF lub UoR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych?
 b) czy odstępstwa od regulacji MSSF lub UoR narażają przedsiębiorstwo na niekwalifikowaną opinię biegłego rewidenta?
 c) potencjalna reakcja rynku lub organów nadzoru nad rynkiem (KNF) wobec czynionych odstępstw od stosowania przepisów MSSF lub UoR.
 d) jaka jest praktyka w zakresie nieprzestrzegania regulacji MSSF lub UoR?

3. Zmiany w sprawozdawczości finansowej oraz oczekiwania inwestorów:
 a) ogólna jakość sprawozdania finansowego i jego rola,
 b) sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz uzgodnienie długu netto,
 c) segmenty,
 d) podmioty powiązane,
 e) informacja na temat wpływu nowych standardów
 f) raportowanie podatkowe,
 g) informacje nieobowiązkowa (non-GAAP measures).

4. Rekomendacje i oczekiwania jednostek sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym w zakresie ujawnień w sprawozdaniach finansowych:
 a) priorytety i rekomendacje ESMA (European Securities and Markets Authority)
prezentacja informacji o wynikach finansowych,
  • instrumenty finansowe: rozróżnienie między instrumentami kapitałowymi a zobowiązaniami finansowymi,
  • ujawnianie informacji na temat wpływu nowych standardów na sprawozdanie finansowe,
  • stanowisko w sprawie wdrożenia MSSF 9 oraz MSSF 15,
  • stanowisko w sprawie poprawy jakości ujawnień,
  • wytyczne w sprawie alternatywnych mierników wyniku (APM).
 b) wybrane zmiany w przepisach dotyczących raportowania spółek publicznych:
  • wymóg odniesienia się do opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wydania opinii przy przeglądzie lub badaniu,
  • oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz informacji na temat różnorodności.

5. Inicjatywa Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) w zakresie poprawy ujawnień – plan Hansa Hoogervorsta:
 a) istotność – mniej znaczy więcej!,
 b) adekwatność – sprawozdanie finansowe skrojone na miarę,
 c) zasadniczy przegląd wymogów dotyczących ujawnień - zmiany w istniejących standardach MSR/MSSF.

6. MSR 1 i MSR 7: zmiany w standardach – oczekiwania wobec przygotowujących sprawozdania finansowe – przykłady implementacji zmian.

7. Wpływ zmian w sprawozdawczość finansowej na kryteria konkursu „Best Annual Report”.

8. ESEF – nowy standard raportowania obligatoryjnego emitentów .
 a) podstawy prawne
 b) role emitentów oraz organów nadzoru w procesie raportowania.WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  890 zł/os netto + 23 % VAT
  • dla uczestników wszystkich edycji konkursu The Best Annual Report cena promocyjna 800 zł netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 4 maja 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 16.00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót