Sprawozdawczość budżetowa za I półrocze 2018 roku – obroty i salda jako dane księgowe w sprawozdaniach „RB”

Termin: 04.07.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie praktyki stosowania zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie sprawozdań z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz planu finansowego państwowego funduszu celowego za I półrocze 2018 roku. Na szkoleniu przedstawione zostaną schematy księgowań najważniejszych operacji gospodarczych występujących w jednostkach budżetowych, w tym operacji związanych z podatkiem VAT oraz operacji zgłoszonych przez uczestników szkolenia wraz z odpowiednim ujęciem obrotów lub sald z poszczególnych kont księgowych w systemie sprawozdawczości budżetowej.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do wszystkich samorządowych i państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych i dysponentów państwowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Nowy plan kont i zasady systemowe w zakresie finansów publicznych, a obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki nadrzędnej, kierownika SCUW, kierownika jednostki podległej i nadzorowanej oraz głównego księgowego za rachunkowość i sprawozdawczość budżetową – podpisy osób odpowiedzialnych za półroczną sprawozdawczość budżetową.
2. Identyfikacja podmiotu rachunkowości i podmiotu sprawozdawczości w systemie NIP i REGON - problem posługiwania się dwoma numerami NIP w jednej księdze głównej w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych a obowiązujący od 1 lipca 2017 mechanizm podzielonej płatności i nowe wymogi dot. JPK KR.
3. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2018 - zamieszanie związane z podatkiem VAT z którego wynika iż dochody i należności budżetowe mają być ujmowane w kwotach netto, a wydatki budżetowe w kwotach brutto.
4. Zasady prezentacji danych księgowych w świetle nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2018 roku.
5. Instrukcje a praktyka – właściwe zastosowanie wartości nominalnej, wartości netto, kwoty wymaganej i wymagającej zapłaty, ceny nabycia i kosztu wytworzenia w sprawozdaniach typu „Rb”.
6. Sprawozdania o dochodach: Rb-27, Rb-27s, a księgowanie dochodów budżetowych, księgowanie należności budżetowych, rodzaje dochodów i należności budżetowych oraz zasady sporządzania sprawozdania o dochodach budżetowych – definicja pojęcia przypisy i odpisy należności, zasady dotyczące dochodów wykonanych, dochody wykonane a dochody otrzymane a środki w drodze, pojęcie zaległości netto a saldo należności i metoda liczenia salda, należności a należności długoterminowe i ich definicja, odmienność zasad wykazywania zadań własnych od zadań zleconych, odpisy aktualizujące należności a ulgi i umorzenia należności i błędne ich traktowanie jako odpisów od przypisów, należności a prawidłowe zastosowanie art. 60 ustawy o finansach publicznych (rachunki, faktury czy decyzje administracyjne), należności i dochody a VAT.
7. Sprawozdanie Rb-27zz, a księgowanie zadań zleconych oraz zasady sporządzania sprawozdania z realizacji zadań zleconych, w tym dotacji na zadania zlecone – nowe zasady posługiwania się klasyfikacją budżetową przy zadaniach zleconych a błędne stosowanie odmiennej klasyfikacji w jednostce bezpośrednio realizującej zadanie i odmiennej w organie, definicja pojęcia przypisy i odpisy należności w zakresie zadań zleconych a odpisy aktualizujące należności, odmienność definicji dochody wykonane i zaległości od definicji obowiązującej w sprawozdaniu o dochodach, dochody potrącone a dochody przekazane, saldo końcowe należności dot. zadań zleconych,  zgodność danych ze sprawozdaniem RB-27S, szczególny przypadek dot. funduszu alimentacyjnego i problem gminy wierzyciela, problem 50-ciny w geodezji, problem jednostek nadal księgujących należności jako zobowiązania w zakresie zadań zleconych w części należnej BP.
8. Sprawozdania o wydatkach: Rb-28, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28s, a księgowanie wydatków budżetowych, księgowanie zobowiązań i ustalanie ich stanu, księgowanie zaangażowania oraz zasady sporządzania sprawozdania o wydatkach budżetowych – plan i wydatki budżetowe, zaangażowanie a zobowiązania ogółem, zobowiązania wymagalne, zobowiązania związane z rezerwami i rozliczeniami międzyokresowymi kosztów, wydatki niewygasające, zobowiązania i wydatki a VAT.
9. Sprawozdanie Rb-30S, Rb-34S, Rb-33, Rb-40 a księgowanie działalności samorządowych zakładów budżetowych, rachunków dochodów własnych oświaty oraz państwowych funduszy celowych oraz zasady sporządzania sprawozdania budżetowego w zakresie planu i wykonania w ujęciu kasowym i memoriałowym, przychody i koszty a VAT..
10. Zasady sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych obowiązujące w I półroczu roku 2018: RB-N, RB-Z, RB-ZN – omówienie wzoru i instrukcji sprawozdania RB-Z, omówienie instrukcji sprawozdania RB-N i wyjaśnienie zasad wykazywania lub nie sald na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych z uwzględnieniem specyfiki jednostek samorządowych dysponujących rachunkiem dochodów własnych oświaty, specyfiki powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w zakresie funduszu pracy, specyfiki samorządowych zakładów budżetowych oraz specyfiki kasowo zrealizowanych dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa i należności budżetowych w części należnej budżetowi państwa.
11. Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań, zasady przekazywania sprawozdań oraz analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „Rb” a księgowością i związane z nimi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
12. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót