KPA - najnowsze zmiany w przepisach, które weszły w życie od 1 czerwca 2017r.

Termin: 28.08.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy KPA. Zmiana dotyczy większości procedur dotąd stosowanych przez administrację publiczną tj.: milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone. Między innymi konieczne będzie informowanie stron o przyczynach opóźnienia w rozpoznaniu sprawy, możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony oraz sformułowanie na nowo pouczeń w decyzjach administracyjnych. Na decyzję organów centralnych będzie można wnieść skargę do sądu administracyjnego bez wzywania do ponownego rozpatrzenia sprawy, a od decyzji kasatoryjnej organu II instancji przysługiwał będzie sprzeciw. Zmiany bezpośrednio wpłyną na praktykę stosowania KPA w organach administracji publicznej. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennej pracy oraz prawidłowym stosowaniu przepisów kodeksu postepowania administracyjnego z uwzględnieniem nowelizacji.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowanie jest do pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego   wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA, które weszły w życie od 1 czerwca 2017r.- ogólna charakterystyka;cele nowelizacji.
2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:
a) korzystnej interpretacji,
b) pewności prawa,
c) równości,
d) wspołdziałania organów dla dobra postępowania,
e) polubownego rozstrzygania spraw spornych
f) zmiany w zasadzie dwuinstancyjności ( prawomocność decyzji administracyjnej).
3. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
4. Bezczynność organu w postępowaniu- nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania- ponaglenie:
a) procedura rozpoznania ponaglenia,
b) obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia.
5. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa- definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
6. Postępowania uproszczone – szczególne postepowania administracyjne.
7. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
8. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
9. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.
10. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego – mediacja.
a) w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne,
b) wielość stron,
c) możliwość zawarcia ugody,
d) wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji,
e) dobrowolność mediacji,
f) czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia,
g) koszty postępowania.
11. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej- umowa administracyjna między stroną a organem administracji.
12. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
a) art. 79a k.p.a. - umozliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej,
b) zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.
13. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 Kpa.
14. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie- nowe elementy w decyzji.
15. NOWOŚĆ - tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych.
16. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie - NOWOŚĆ.
17. Postępowanie odwoławcze - NOWOŚCI:
a) fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
b) oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,
c) zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,
d) wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,
e) sprzeciw od decyzji kasacyjnej ,
f) uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a).
18. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.
19. Pozostałe zmiany majace wpływ na przebieg postepowania administracyjnego:
a) zasady liczenia terminów,
b) doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postepowania,
c) zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

  • jednej osoby 350zł netto +23% VAT
  • dwóch lub więcej osób z jednej firmy 290 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest w co najmniej 70%  ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy godzinach: 10:00 – 15:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752, 53-70-181;  
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót