Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w jsfp w 2017 r.

- Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

Termin: 25.09.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami finansowania, ewidencji i wyceny środków trwałych w jednostkach budżetowych. Istotnym zagadnieniem jest prawidłowe gospodarowanie mieniem, prowadzenie właściwej ewidencji, klasyfikacji majątku w zależności od źródeł finansowania oraz ujęcie w kosztach jednostki np. ulepszeń, remontów środków trwałych oraz ich wycofanie z ewidencji i likwidacja.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych/ skarbników oraz do wszystkich osób, których obowiązki służbowe związane są z wydatkowaniem i ewidencją środków publicznych przeznaczonych na wydatki majątkowe i bieżące w zakresie zakupu gotowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również środków trwałych w budowie pozyskiwanych z inwestycji.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawa z 16 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym - cel i charakterystyka nowych przepisów.
 2. Aktualne  uregulowania prawne dotyczące ewidencji, amortyzacji i umarzania majątku trwałego w jsfp.
 3. Zasady rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków wynikające z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów. oraz z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 4. Aktywa  trwałe  jakie powinny być ewidencjonowane na kontach zespołu 0. wg  rozporządzenia Ministra Finansów.
 5. Obowiązująca Klasyfikacja środków trwałych (jak  i kiedy ją stosować )  wg nowego  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 3 października 2016 r Dz. U z 2016r poz. 1864):
  a) nowe podziały klasyfikacji środków trwałych
  - zmiany w grupie 0 – „Grunty”
  - scalenie podgrup i rodzajów
  - wprowadzenie nowych kategorii rodzajów środków trwałych
  - powiązanie środków trwałych w KŚT z aktualnymi symbolami PKOB i PKWIU6.
 6. Podział rodzajowy, zasady klasyfikowania środków trwałych oraz amortyzacji i umarzania.
 7. Ewidencja środków trwałych:
  a) wartość początkowa środków trwałych,
  b) zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych,
  c) ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych),
  d) zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.
 8. Różnice między ulepszeniem,  a remontem  w środkach trwałych (praktyczne porady).
 9. Ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie (inwestycje):
  a) podejście do środków trwałych w budowie (inwestycje),
  b) zasady finansowania i rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycje).
 10. Wartości niematerialne i prawne (ewidencja, amortyzowanie i umarzanie):
  a) pojęcie wartości niematerialnych i prawnych. oraz zasady amortyzacji i umarzania,
  b) ewidencja syntetyczna i szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych,
  c) licencje na użytkowanie programów komputerowych (jakie paragrafy należy stosować?) 
 11. Pozostałe środki trwałe (szczegółowa ewidencja ilościowo - wartościowa):
  a) ewidencja i umarzanie pozostałych środków trwałych,
  b) ewidencja ilościowa środków trwałych a wykorzystanie zasady istotności.
 12. Wolne wnioski i zapytania. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby 390zł netto +23% VAT
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 9:00 – 14:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót