Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

Termin: 22-23.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest:
- wyjaśnienie podstawowych zasad i instytucji prawnych finansów publicznych mających znaczenie dla prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
- wskazanie prawnych obowiązków osób zarządzających ww. podmiotami, jak również reguł odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odnoszących się do budżetu, wieloletniej prognozy finansowej, zaciągania zobowiązań (w tym dłużnych) i sprawozdawczości budżetowej.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służb finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (skarbników JST, głównych księgowych jednostek), osób odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki finansowej, w tym zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów JST, osoby wykonujące czynności w ramach gospodarki finansowej z upoważnienia zarządu JST, kierownicy jednostek organizacyjnych JST).  

PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawowe pojęcia systemu finansów publicznych - wydatek, dochód, przychód, rozchód, zobowiązanie, dotacja, plan finansowy, tytuł dłużny, należność.
2. Podstawowe zasady finansów publicznych, w tym
a) zasada jawności finansów publicznych,
b) zasada prowadzenia gospodarki finansowej na podstawie planu;
c) zasada dyrektywności planu wydatków;
d) zasada ustalania i dochodzenia należności jednostki sektora finansów publicznych. Możliwość zawarcia ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej.
3.  Organizacyjno-prawne formy prowadzenia gospodarki finansowej w jednostce samorządu terytorialnego (jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, instytucja kultury, rachunek dochodów).
4. Spółki prawa handlowego, przepływy finansowe, zamówienia in-house.
5. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych (wójt, burmistrz, prezydent miasta i główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych (skarbnik JST) – obowiązki i kompetencje.
6. Obowiązki kierownika jednostki w zakresie kontroli zarządczej. Dwa poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej (urząd JST i JST).
7. Zasady warunkujące uchwalenie budżetu –  nadwyżka operacyjna i zachowanie wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 242- art. 244 ustawy o finansach publicznych).  
8. Uchwała budżetowa – przygotowanie projektu, uchwalenie, zmiany w uchwale – kompetencje organu stanowiącego i organu wykonawczego JST. Deficyt budżetu i nadwyżka budżetu, sprawozdanie RB-NDS.
9. Wieloletnia prognoza finansowa – przygotowanie projektu, uchwalenie, zmiany w uchwale – kompetencje organu stanowiącego i organu wykonawczego JST.
10. Podstawy planowania (budżet) i prognozowania (WPF) wartości finansowych.  
11. Podstawowe zasady wykonywania budżetu.
12. Zasady zaciągania zobowiązań – rocznych oraz wieloletnich.
13. Dług publiczny – pojęcie, zaciąganie zobowiązań dłużnych, sprawozdawczość w zakresie długu.
14. Szczególne procedury uchwalania budżetu i WPF – program postępowania naprawczego.
15. Zatwierdzenie wykonania budżetu - obowiązki uczestników procedury absolutoryjnej.
16. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
a) charakter odpowiedzialności,
b) zakres podmiotowy ustawy,
c) zasady odpowiedzialności, w tym zasada winy,
d) katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących: dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, inwentaryzacji, sprawozdawczości, realizacji dochodów, udzielania i rozliczania dotacji.  
e) postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
f) kary.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 890zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 850 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót