Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- przedstawienie założeń ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającej ustawę o finansach publicznych

Termin: 24.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie:

  • funkcji finansów publicznych, systemu planowania i realizacji budżetu z uwzględnieniem wieloletniego planu finansowego,
  • problemów praktycznych związanych z gospodarką finansową w jsp,
  • szczególnego charakteru regulacji dotyczących środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  • roli i znaczenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie ochrony finansów publicznych,
  • przedstawienie założeń ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającej ustawę o finansach publicznych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych kierowników i naczelników wydziałów organizacyjno-prawnych, głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy działów finansowych i zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Finanse publiczne
1. Funkcje finansów publicznych, system planowania i realizacji budżetu z uwzględnieniem wielolet-niego planu finansowego, zakres działalności jednostki organizacyjnej na tle prawnych podstaw funkcjonowania sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) ustawy o finansach publicznych,
b) ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) ustaw szczególnych związanych z podstawami realizacji zadań publicznych przez jednostkę, w tym w szczególności ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Prawne granice realizacji zadań publicznych na tle normatywnych postanowień aktów wewnętrz-nych określających zasady działania jednostki.
2. Zasady finansów publicznych na tle prawnych podstaw określających sposób realizacji zadania przez kierownika oraz pracownika jednostki, system finansowy obowiązujący jednostki sektora finansów publicznych. Zasady ogólne finansów publicznych, w tym:
a) pojęcie sektora finansów publicznych oraz środków publicznych,
b) formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,
c) zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
d) środki publiczne w aspekcie zasad ich ujmowania w uchwałach budżetowych oraz planach finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
e) kryteria dokonywania wydatków, klasyfikacja wydatków,
f) kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych jako podstawowe narzędzie identyfikacji obszarów zagrożeń w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych,
g) przejawy zasady jawności finansów publicznych.
3. Problemy praktyczne związane z gospodarką finansową w jednostkach sektora publicznego. Jednostka sektora finansów publicznych w ustaleniach państwowych organów kontrolnych (ze szczególnym uwzględnieniem Najwyższej Izby Kontroli oraz regionalnych izb obrachunkowych) – źródła i przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, skutki naruszeń przepisów prawa, praktyczna identyfikacja typowych obszarów zagrożeń mogących skutkować odpowiedzialnością kierownika oraz pracowników jednostki.
4. Szczególny charakter regulacji dotyczących środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako lex specialis w odniesieniu do ogólnych zasad dysponowania środkami publicznymi  określonymi ustawą o finansach publicznych.
5. Prawny obowiązek:
a) ustalania przez jednostki sektora finansów publicznych przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny,
b) terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania i konsekwencje jego zaniechania.
6. Zagadnienia szczególne: zarządzanie finansami publicznymi, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny (zagadnienia wstępne),  skuteczny system kontroli  finansowej w jednostkach  sektora finansów publicznych.
7. Przedstawienie założeń ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającej ustawę o finansach publicznych.

II. Dyscyplina  finansów publicznych
1. Finanse publiczne w świetle zasady działania organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach prawa”. Rodzaje odpowiedzialności (pracownicza, dyscyplinarna, karna, karno-skarbowa) za naruszenie ustawowo określonych zasad gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi.
2. Rola i znaczenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w systemie ochrony finansów publicznych. Organizacja systemu dyscypliny finansów publicznych. Obowiązki dysponenta środków publicznych na tle ujawnionych nieprawidłowości.
3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności:
a) odpowiedzialność kierownika jednostki (art. 53 ufp),
b) odpowiedzialność pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu:
- powierzenia obowiązków: przesłanki skutecznego powierzenia, powierzenie nieskuteczne (przykłady),
- odpowiedzialności kierownika przy powierzeniu obowiązków,
- odpowiedzialności głównego księgowego jako pracownika szczególnego rodzaju.
4. Charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych wraz ze wskazaniem typowych obszarów zagrożeń, identyfikowanych na podstawie orzecznictwa organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sądów administracyjnych – studium przypadków.
5. Zakres zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, z uwzględnieniem szczególnego znaczenia protokołu kontroli podmiotu zobowiązanego do złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
a) charakterystyka prowadzonego przez rzecznika postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem  podstaw i zakresu:
- prowadzonych czynności sprawdzających,
- postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania,
- postępowania wyjaśniającego,
- przesłanek postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego,
- wniosku o ukaranie,
b) postępowanie przed komisją orzekającą, postępowanie odwoławcze, skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.              
7. Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (z przykładami), w tym art. 26 (tzw. kwota bagatelna) oraz art. 28 (znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych).
8. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar, koszty postępowania, wpis do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą.
9. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 390 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót