Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego – skutki prawne i praktyczne

Termin: 15.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy KPA. Zmiana dotyczy większości procedur dotąd stosowanych przez administrację publiczną tj.: milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone. Między innymi konieczne będzie informowanie stron o przyczynach opóźnienia w rozpoznaniu sprawy, możliwości wydania decyzji niezgodnej z żądaniem strony oraz sformułowanie na nowo pouczeń w decyzjach administracyjnych. Na decyzję organów centralnych będzie można wnieść skargę do sądu administracyjnego bez wzywania do ponownego rozpatrzenia sprawy, a od decyzji kasatoryjnej organu II instancji przysługiwał będzie sprzeciw. Zmiany bezpośrednio wpłyną na praktykę stosowania KPA w organach administracji publicznej. Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennej pracy oraz prawidłowym stosowaniu przepisów kodeksu postepowania administracyjnego z uwzględnieniem nowelizacji.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego   wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cel i przedmiot nowelizacji K.p.a.:
a) termin wejścia w życie zmian k.p.a. i p.p.s.a.;
b) ratio legis nowelizacji;
c) zakres ustawy zmieniającej.

2. Zmiany zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
a) zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.;
b) zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania - art. 8 k.p.a. – nawiązanie do Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji;
c) zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.;
d) zasada współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.;
e) zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a.;
f) zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej.

3. Bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie:
a) zmiany w art. 36–38 k.p.a., w tym zdefiniowane w art. 37 k.p.a. pojęcia bezczynności i przewlekłości;
b) ponaglenie jako środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości;
c) procedura rozpoznania ponaglenia;
d) obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a., a także zmiana ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

4. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:
a) art. 79a k.p.a. - ułatwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie, a w efekcie – uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe;
b) zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.

5. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony:
a) art. 81a k.p.a. – odpowiednik zasady „in dubio pro reo”?;
b) przesłanki i skutki wprowadzenia regulacji;
c) charakter „wątpliwości faktycznych” a reguły dowodowe;
d) zastosowanie tej zasady w sprawach, w których występują strony o spornych interesach.

6. Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania:
a) art. 106 § 6 i art. 106a k.p.a. – instytucja posiedzenia w trybie współdziałania, na wniosek strony, organu współdziałającego i z urzędu;
b) termin na zwołanie posiedzenia;
c) udział stron w posiedzeniu.

7. Mediacja w postępowaniu administracyjnym:
a) jako nowa instytucja postępowania administracyjnego;
b) charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji - wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania - organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;
c) dobrowolność mediacji;
d) kwestie poufności;
e) czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
f) koszty mediacji.

8. Zawiadomienie stron o decyzji lub innych czynnościach w postępowaniach z udziałem znacznej liczby podmiotów (art. 49–49b i art. 91 § 3 k.p.a).:
a) sposób liczenia skutku zawiadomienia;
b) sposób publicznego zawiadomienia o rozprawie;
c) prawo żądania przez stronę udostępnienia jej odpisu decyzji lub postanowienia w sposób i w formie określonych we wniosku w przypadku zastosowania zawiadomienia o decyzji a brak możliwości spełnienia tego żądania przez organ.

9. Milczące załatwienie sprawy:
a) nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy i jej istota;
b) przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do jej zastosowania;
c) milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
d) termin milczącego załatwienia sprawy;
e) zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy.

10. Ugoda administracyjna:
a) rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” - art. 114 k.p.a.;
b) prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
c) doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
d) forma ugody.

11. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
a) fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
b) oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
c) zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
d) wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
e) sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne i tryb jego wnoszenia oraz rozpoznania;
f) doprecyzowana forma uwzględnienia skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a.).

12. Szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym:
a) specyfika postępowania uproszczonego;
b) maksymalny termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym; wyłączenie możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do przeprowadzonych dowodów;
c) ograniczenie postępowania dowodowego do dowodów przedstawionych przez stronę na etapie wszczęcia postępowania i dowodów możliwych do ustalenia przez organ na podstawie danych, którymi organ ten dysponuje.

13. Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
a) definicja administracyjnej kary pieniężnej;
b) przesłanki wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
c) odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
d) odsetki od kary zaległej;
e) terminy przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej;
f) terminy przedawnienia egzekucji takiej kary;
g) udzielenie ulgi w spłacie.

14. Inne zmiany w k.p.a. i w p.p.s.a.:
a) możliwość doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
b) doprecyzowanie zasad liczenia terminów;
c) zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
d) możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
e) pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
f) zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 290zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót