Zmiany w systemie ochrony zdrowia w 2017 r.

- zasady funkcjonowania Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego oraz finansowania świadczeń

 

Termin: 30.11.2017 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi regulacjami dotyczącymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uczestnicy zapoznają się z zasadami funkcjonowania Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Szpitalnego oraz finansowania świadczeń po 1 października 2017 roku. Omówione zostaną także projektowane zmiany, w zakresie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej.

Dnia 23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 844). Nowelizacja wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Pojawia się ryczałt na dany okres rozliczeniowy. Obok  świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, kontraktowanie i rozliczanie świadczeń na zasadach systemu zabezpieczenia obejmie także świadczenia wysokospecjalistyczne, specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane w odpowiednich poradniach przyszpitalnych, świadczenia rehabilitacji leczniczej, programy lekowe, leki stosowane w chemioterapii oraz świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dnia 25 maja 2017 została uchwalona kolejna nowelizaja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która określiła nowe zasady ratunkowego dostępu do technologii lekowych. 

Akty prawne omawiane podczas szkolenia:
1. Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 844).
2. Ustawa z dnia  25 maja  2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2017 poz. 1200).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
7. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
8. Projekt ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia, osób zarządzających szpitalami i innymi podmiotami leczniczymi, pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sprawy zdrowia, dyrektorów/kierowników i pracowników wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych nadzorujących podmioty lecznicze, kierowników, głównych księgowych i pracowników komórek księgowo-finansowych podmiotów leczniczych, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i rozporządzenia wykonawcze – zakres regulacji:
a) okresowe postępowania konkursowe tylko jako uzupełnienie PSZ,
b) ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
c) kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
d) hospitalizacja,
e) poradnia przyszpitalna,
f) poziomy systemu zabezpieczenia i profile systemu zabezpieczenia.
2. System szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – założenia:
a) szpitale I stopnia,
b) szpitale II stopnia,
c) szpitale III stopnia,
d) szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne,
e) szpitale pediatryczne,
f) szpitale ogólnopolskie,
g) kolejność kwalifikacji świadczeniodawców.
3. Kwalifikacja szpitala do danego poziomu zabezpieczenia – warunki wejścia, procedura kwalifikacyjna:
a) pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ,
b) okres obowiązywania wykazu,
c) kwalifikacja uzupełniająca dla szpitala, który nie spełnia warunków,
d) protest i odwołanie.
4. Zasady finansowania świadczeń – ryczałt systemu zabezpieczenia i świadczenia finansowane odrębnie:
a) zawarcie umowy, aneksowanie dotychczasowych,
b) rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ,
c) finansowanie ryczałtowe.
5. Ustawa z dnia  25 maja  2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1200).
6. Ratunkowy dostęp do technologii lekowych – omówienie zmian.
7. Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej – zakres proponowanych zmian.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

 

<<< powrót