Nadzór i kontrola nad przyznawaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych i celowych organizacjom pozarządowym i jednostkom sektora finansów publicznych

Termin: 20.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie:
- różnic w podejściu do rozliczenia dotacji celowych i podmiotowych,
- zasad umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności  (przykłady szczegółowe),
- dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji inwestycji budowlanych,
- zasad rozliczania dotacji udzielonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.       

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jsfp zajmujących się przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu jsfp, głównych księgowych, pracowników komórek finansowo-księgowych, członków organizacji otrzymujących i rozliczających dotacje z budżetu jsfp.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Pojęcie rozliczania dotacji – oparte na wyrokach sądowych oraz  komentarzach do ustaw i wyroków.
2. Skutek rozliczania dotacji.
3. Terminy zwrotu dotacji.
4. Naliczanie odsetek.
5. Różnice w podejściu do rozliczenia dotacji celowych i podmiotowych.
6. Wydawanie decyzji o zwrocie - elementy decyzji administracyjnej, przykłady decyzji.  
7. Zasady umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności  (przykłady szczegółowe).
8. Rozliczanie dotacji a kary umowne.
9. Sprecyzowanie pojęcia dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej wysokości – oparte wyłącznie na komentarzach do ustaw i wyroków.
10. Odpowiednie stosowanie KPA do dotacji.
11. Decyzje umorzeniowe wydawane w sprawie dotacji na podstawie Ordynacji podatkowej – przekładowe decyzje.
12. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowywanie realizacji inwestycji budowlanych:
a) zapisy szczegółowe jakie powinny być zawarte w umowie na przekazanie dotacji celowej na inwestycje budowlane,
b) czy kopia faktury potwierdzającej realizację zakupów lub prac inwestycyjnych jest wystarczającą podstawą do przekazania dotacji?
c) jaki zakres przedmiotowy powinna obejmować kontrola formalno-merytoryczna faktury,
d) rozwiązania systemowe nadzoru nad wydatkowaną dotacją przeznaczoną na inwestycje budowlane – przykłady,
e) dotacje jako wydatki niewygasające przy realizacji długoterminowych inwestycji budowlanych.
13. Zasady rozliczania dotacji udzielonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) ocena ofert realizacji zadania publicznego pod względem formalnym i merytorycznym,
b) ocena sprawozdania z realizacji zadania publicznego pod względem formalnym i merytorycznym?
c) rozliczanie zadania, czy tylko dotacji?
d) kwalifikowanie kosztów,
e) udział własny w całkowitym koszcie zadania,
f) przenoszenie pomiędzy pozycjami kosztorysu,
g) nie wykonanie wkładu własnego finansowanego,
h) skutki wcześniejszego rozwiązania umowy i rozliczenie dotacji,
i) błędy w rozliczeniach i ich skutki,
j) zaniechanie rozliczenia,
k) dokonanie powtórnego rozliczenia, czy to ma sens i kiedy?
14. Dochodzenie należności Skarbu Państwa w świetle ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót