Redagowanie aktów administracji i korespondencji w postępowaniu administracyjnym - poprawny i przejrzysty język urzędowy

Termin: 27.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
- cechy charakterystyczne języka urzędowego,
- redagowanie pism urzędowych  z wykorzystaniem poprawności i skuteczności komunikacyjnej,
- redagowanie aktów administracyjnych (decyzji) z uwzględnieniem wymogów formalnych i merytorycznych z kodeksu postepowania administracyjnego,
- jakość języka urzędowego, a zasady ogólne postępowania administracyjnego.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowanie jest do pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, którzy redagują akty administracyjne i korespondencję w postępowaniu administracyjnym.

 PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy stosowania poprawnego języka urzędowego.
2. Cechy charakterystyczne języka urzędowego. Przyczyny małej przejrzystości języka pism urzędowych.
3. Redagowanie pism urzędowych  z wykorzystaniem poprawności i skuteczności komunikacyjnej. Skuteczność komunikacyjna pism urzędowych.
4. Czytelność tekstu.
5. Empatia komunikacyjna nadawcy.
6. Styl językowy pism urzędowych.
7. Poprawność językowa pism urzędowych.
8. Błąd językowy, frazeologiczny, leksykalny.
9. Pleonazmy, tautoligie.
10. Błędy składnikowe, kalki.
11. Błąd ortograficzny.
12. Zapis nazw aktów prawnych.
13. Błąd interpunkcyjny.
14. Skróty i skrótowce.
15. Błąd fleksyjny.
16. Błąd stylistyczny.
17. Redagowanie aktów administracyjnych ( decyzji) z uwzględnieniem wymogów formalnych i merytorycznych z kodeksu postepowania administracyjnego.
18. Jakość języka urzędowego, a zasady ogólne postępowania administracyjnego.
19. Etykieta językowa w wypowiedziach o charakterze oficjalnym. Rodzaje stylów.
20. Formy adresatywne w pismach urzędowych. Niezbędne elementy pisma.
21. Estetyka wizualna pisma urzędowego. Podstawowe zasady typograficzne.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 290zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 250 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 8:30 – 15:15.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót