Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok - nowe rozporządzenie MRiF z dnia 13.09.2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont...

- nowe rozporządzenie MRiF z dnia 13.09.2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont…
- rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji
- inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w rachunkowości sfery finansów publicznych
- przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego

Termin: 26.01.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad
rachunkowości budżetowej w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej mającej wpływ na przygotowanie urządzeń księgowych do zamknięcia roku budżetowego zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi z podkreśleniem aspektów praktycznych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych, pracowników działów finansowych, księgowych i ekonomicznych jednostek sektora finansów publicznych.

 PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki  oraz terminu rocznych sprawozdań: budżetowych i finansowych.
3. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.
4. Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Koszty  i zobowiązania na przełomie roku budżetowego.
6. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom.
7. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu do:
a) odsetek  za zwłokę,
b) odpisów aktualizujących  wartości  należności,
c) odpisów  z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych,
d) zaangażowania wydatków itp.
8. Inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w rachunkowości sfery finansów publicznych:
a) zasady wynikające z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości i rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,
b) obowiązki kierownika jednostki oraz dyscyplina finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,
c) spis z natury i zasady ogólne jego przeprowadzania i  rozliczenie inwentaryzacji (ustalenie różnic, wyjaśnienie przyczyn zaistniałych różnic, ich rozliczenie i zakończenie czynności rozliczeniowych z wnioskami i decyzjami),
d) przykłady błędów popełnianych podczas przeprowadzanej inwentaryzacji.
9. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego.
10. Sporządzenie  zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią  podstawę   prawidłowego sporządza rocznego  sprawozdania finansowego.
11. Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach  Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:
a) w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
b) w rachunku strat i zysków,
c) w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z.
12. Dyskusja wolne wnioski i zapytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 9:00 – 14:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót