Zarządzanie gospodarką finansową jednostek oświatowych

Termin: 01.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
- odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach oświatowych,
- zasady i odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji majątku jednostek oświatowych,
- sprawozdawczość budżetowa w jednostkach oświatowych,
- rozliczanie podatku od nieruchomości przez jednostki oświatowe,
- omówienie zagadnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do  dyrektorów, głównych księgowych i księgowych jednostek oświatowych oraz pracowników wydziałów edukacji/oświaty w jst.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Odpowiedzialność kierownika jednostki za gospodarkę finansową i zasady przekazywania tej odpowiedzialności  zgodnie  z ustawą o finansach publicznych.
2. Zasady klasyfikowania dochodów publicznych i wydatków publicznych w jednostkach oświatowych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej i ewidencją zaangażowania  oraz  odsetek.
3. Zasady wydatkowania środków budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i odpowiedzialność Kierownika Jednostki  w tym zakresie.
4. Wymogi wprowadzenia kontroli zarządczej, odpowiedzialność za jej uchybienia, odpowiedzialność Kierownictwa i pracowników za funkcjonowanie kontroli zarządczej.
5. Dokumentowanie procesu wdrażania procedur kontroli (oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, kwestionariusze kontroli zarządczej opracowane na bazie procedur kontroli zarządczej wynikających z Komunikatów Ministra Finansów)  – przykładowe regulacje, zajęcia warsztatowe.
6. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu przekroczenia uprawnień przy wydatkowaniu środków publicznych (przykłady).
7. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nieprzestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych (przykłady).
8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu niewłaściwie prowadzonej kontroli zarządczej, inwentaryzacji majątku jednostki, sprawozdawczości budżetowej,
9. Odpowiedzialność Kierownika Jednostki za prowadzenie rachunkowości, zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych.
10. Zasady i odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji majątku jednostek oświatowych.
11. Sposób wykazywania w Sprawozdawczości budżetowej specyficznych dla jednostek oświatowych operacji gospodarczych.
12. Zasady ewidencjonowania i wykazywania w Sprawozdawczości wydatków strukturalnych typowych dla jednostek oświatowych, odpowiedzialność za prawidłowe klasyfikowanie wydatków strukturalnych, typowe wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych.
13. Rozliczanie podatku od nieruchomości przez jednostki oświatowe, terminy płatności podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
14. Zasady rozliczania delegacji służbowych pracowników wykonujących zadania poza miejscem pracy lub siedzibą jednostki oświatowej (oddelegowanie długotrwałe pracownika, oddelegowanie pracownika do siedziby jednostki nie będącej miejscem zamieszkania osoby delegowanej).
15. Zasady tworzenia ZFŚS w jednostkach oświatowych.
16. Omówienie zagadnień wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, mających wpływ na rozliczanie czasu pracy i wypłatę świadczeń.
17. Zasady naliczania PFRON i rozliczania składek przez jednostki oświatowe.     

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 290zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 250 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót