Raportowanie zintegrowane w spółkach- prezentacja danych finansowych i niefinansowych

– filozofia raportowania zintegrowanego,
– Międzynarodowe Standardy Raportowania Zintegrowanego (IIRC),
– rekomendowane przykłady prezentacji informacji finansowych i niefinansowych – polskie i międzynarodowe,   
– raporty zintegrowane - najlepsze przykłady (L’oreal, Generali etc.)

Miejsze: Warszawa / Termin: 11.01.2018 r.

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia omówienie zasad raportowania zintegrowanego ze szczególnym uwzględnieniem zasad prezentacji danych fi-nansowych i niefinansowych. Szczegółowo zostaną przedstawione doświadczenia członków zespołu kapituły konkursu The Best Annual Report oceniających raporty zintegrowane za rok 2016  w zakresie prezentacji kapitałów, modeli biznesowych, procesów tworzenia wartości a także strategicznego spojrzenia i orientacji na przyszłość, powiązania i użyteczności informacji, materialności i wiarygodności, oraz opisu organizacji i środowiska zewnętrznego.  

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów biur zarządów, komunikacji korporacyjnej i relacji inwestorskich, rzeczników prasowych, osób odpowiedzialnych za proces wdrożenia raportowania zinte-growanego w spółce oraz za raportowanie do KNF, osób sporządzających sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, komórek ds. CSR , przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek publicznych, jako osób nadzorujących merytoryczne treści raportów rocznych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Filozofia raportowania zintegrowanego oraz Międzynarodowe Standardy Raportowania Zintegrowanego (IIRC).
 1. Sprawozdanie zintegrowane – wprowadzenie
  a. geneza i główne źródła powstania idei raportowania zintegrowanego
 2. Koncepcja sprawozdania zintegrowanego według wytycznych IIRC
  b. powstanie Międzynarodowej Rady ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC) oraz debata wokół sprawozdawczości zintegrowanej
  c. założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Zintegrowanej (<IR> Conceptual Framework) i ich wpływ na postrzeganie raportu zintegrowanego
  d. Międzynarodowe standardy IIRC a standardy krajowe
  e. relacje pomiędzy raportem zintegrowanym a raportami finansowymi i spra-wozdawczością ESG
  f. definicja i cel sprawozdania zintegrowanego
  g. struktura, rodzaj i zakres treści w ramach raportów zintegrowanych
  h. ukierunkowanie na proces tworzenia wartości, strategię i model biznesu jako koncepcyjny fundament sprawozdawczości zintegrowanej
 3. Podsumowanie: Novo Nordisk A/S – prekursor sprawozdawczości zintegrowanej i jego osiągnięcia w ciągu dekady sporządzania raportów zintegrowanych.  

II. Zasady tworzenia raportu zintegrowanego.
 1. Koncentracja na przyszłości.
 2. Proces tworzenia wartości (“Value Creation Story”).
 3. Strategia i model biznesowy.
 4. Myślenie zintegrowane.
 5. Powiązanie informacji (connectivity of information).

III. Prezentacja elementów sprawozdania z działalności w ujęciu zintegrowanym. Jak w sposób zintegrowany ujmujemy poszczególne informacje ze sprawozdania z działalności, na najlepszych przykładach.
 1. Prezentacja spółki/grupy kapitałowej
  a) przedstawienie Spółki – jej produktów, rynków, warunków działania, środowiska konkurencyjnego etc.
 2. Zasady zarządzania
  a) jak zorganizowana jest Spółka/Grupa Kapitałowa, jak ta organizacja wpływa na proces tworzenia wartości.
 3. Model biznesowy
  a) w jaki sposób przyjęty model biznesowy kreuje wartość dla dostarczycieli kapi-tału i innych interesariuszy.
 4. Szanse i ryzyka
  a) jak uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne przekładają się na szanse i ogra-niczenia warunkujące możliwość tworzenia wartości przez Spółkę/Grupę.
 5. Strategia i alokacja zasobów
  a) w jaki sposób najistotniejsze podejmowane inicjatywy wpływają na proces tworzenia wartości, w jaki sposób Spółka/Grupa zmienia się w celu lepszego wykorzystania możliwości rynkowych i jak w związku z tym alokuje swoje zasoby.
 6. Prezentacja osiąganych wyników
  a) jakie czynniki uwarunkowały osiągnięcie wyników w poprzednim roku obroto-wym, jak te wyniki wpisują się w zakładaną ścieżkę realizacji Strategii Spółki/Grupy.
 7. Przewidywania i prognozy
  a) w jaki sposób Spółka/Grupa myśli o możliwym rozwoju sytuacji rynkowych, uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych mogących mieć wpływ na jej działalność, jaki może mieć to wpływ na proces tworzenia wartości i realizację przyjętej Strategii.
 8. Pozostałe istotne informacje
  a) sposób prezentacji tzw. informacji pozafinansowych zgodnie z filozofią rapor-towania zintegrowanego – kwestie środowiskowe, społeczne, rola poszczególnych kapitałów i interesariuszy.

IV. Wpływ dyrektywy w zakresie ujawniania informacji niefinansowych na raportowanie polskich spółek. Które z dobrych praktyk warto zaadoptować?
 1. Zakres Dyrektywy 2014/95/UE :
  a) ważne zmiany i nowe obowiązki,
  b) ujawnienia dotyczące różnorodności,
  c) pozostałe istotne informacje,
  d) przeniesienie na grunt polski.
 2.Projekt Ustawy o Rachunkowości oraz ustawy o KRS  w odniesieniu do wymagań Dy-rektywy 2014/95/UE – wymóg ujawniania istotnych informacji niefinansowych. Jak zrobić to dobrze?
  a) sprawozdanie z działalności  w formie oświadczenia czy
  b) odrębne sprawozdanie.

IV.Najlepsze przykłady raportowania zintegrowanego – doświadczenie międzynarodowe.
 1.Analiza raportów spółek europejskich (800 spółek z Indeksu Stoxx 800):
  a) rodzaje publikowanych raportów,
  b) trendy w raportowaniu,
  c) trendy w raportowaniu online (raportowanie w Internecie),
 2.Przykłady najbardziej efektywnych rozwiązań stosowanych w raportowaniu – wybór case studies, m.in.:
  a) Loreal,
  b) Fortum,
  c) Airbus,
  d) KPN,
  e) Land Securities,
  f) Generali.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  1090 zł netto + 23 % VAT

  • dwóch osób z jednej firmy -  990 zł/os netto + 23 % VAT

  • przy zgłoszeniach do  28 grudnia 2017 r. - cena promocyjna 900 zł netto + 23 % VAT ,

  • dla uczestników szkolenia książka „Raport Roczny Spółki Publicznej” wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o.  w prezencie.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą 15.12.2017 r. w centrum
Warszawy w godzinach: 9.00 – 16.15.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09, 464 97 08
fax (22) 53-70-181;  53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

DANE DO PRZELEW
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

<<< powrót