Podatek od nieruchomości w 2017r. w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 20.03.2015r. oraz ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

- interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo  sądów administracyjnych,
- definicja obiektu budowlanego a opodatkowanie urządzeń wewnątrz budynku,
- zwolnienia podatkowe i ich wpływ na opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców,
- leasing a podatek od nieruchomości,
- kodeks urbanistyczno – budowlany

Termin: 26.06.2017 r. / Miejsce: Warszawa
Termin: 27.06.2017 r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem podatku od nieruchomości w aspekcie prawa budowlanego, ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz aktualnego orzecznictwa sądów. Szczegółowo zostaną omówione: definicja obiektu budowlanego a opodatkowanie urządzeń we-wnątrz budynku, zwolnienia podatkowe i ich wpływ na opodatkowanie nieruchomości przedsiębiorców, leasing a podatek od nieruchomości jak również najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo  sądów administracyjnych. 

Uwaga Radco Prawny!
Zgodnie z Uchwałą nr 103/IX/2015 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu tego obowiązku, uczestnik otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia w wymiarze 6 godzin szkoleniowych, co daje 6 punktów szkoleniowych!

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych, osób rozliczających podatek od nieruchomości, przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie podatku od nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Budowla i zmiana definicji obiektu budowlanego w Prawie budowlanym wprowadzona ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i jej wpływ na pojęcie budowli w podatku od nieruchomości:
 a) główne problemy związane z pojęciem budowli
 b) okoliczności dokonania zmiany regulacji prawnej
 c) wpływ zmiany definicji obiektu budowlanego na definicję pojęcia budowli w podatku od nieruchomości :

  • jakie obiekty przestają być budowlami?
  • pojęcie wyrobów budowlanych
  • koniec koncepcji „całości techniczno –użytkowej” i jej skutki dla np. opodatkowania obiektów „sieciowych” oraz przemysłowych – orzecznictwo sądów administracyjnych
  • problem budowli w budynku – czy zmiana spowoduje opodatkowanie urządzeń wewnątrz budynku?

 d) zmiana definicji obiektu budowlanego a pojęcie budynku
 e) urządzenia budowlane po zmianie definicji obiektu budowlanego,
 f) skutki wejścia w życie zmian w trakcie roku podatkowego

  • obowiązki spoczywające na organie podatkowym,
  • obowiązki spoczywające na podatnikach.

2. Opodatkowanie obiektów zbędnych w działalności gospodarczej (w kontekście zmian wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 a) znaczenie decyzji, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlanego,
 b) moment wywarcia „skutku podatkowego” decyzji o nakazie rozbiórki,
 c) opodatkowanie gruntu pod budynkiem objętym decyzją o nakazie rozbiórki,
 d) problem zgodności regulacji z Konstytucją RP.

3. Zmiany w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym a podatek od nieruchomości.
 
4. Zwolnienie nieruchomości gminnych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jego skutki dla przedsiębiorców.

5. Wartość początkowa środka trwałego a wartość rynkowa.

6. Zmiana podstawy opodatkowania.

7. Opodatkowanie budowli stanowiących część środka trwałego.

8. Nazwy potoczne i specjalistyczne – znaczenie dla ustalenia zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

9. Wybrane rodzaje obiektów w orzecznictwie sądów administracyjnych
 a) obiekty sieciowe,
 b) transformatory,
 c) urządzenia techniczne w/na budynkach,
 d) namioty, transformatory i inne obiekty tymczasowe.

10. Budynek a budowla – aktualny stan orzecznictwa, m. in.
 a) wydzielenie z przestrzeni,
 b) budynki wypełnione urządzeniami,
 c) silosy, zbiorniki itp.

11. Leasing a podatek od nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa sądów.
12. Potencjalne skutki wprowadzenia Kodeksu urbanistyczno – budowlanego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • trzech lub więcej osób z jednej firmy -  490 zł/os netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót