Zmiany w podatku VAT w 2017 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

- odwrócone obciążenia dla usług budowlanych,
- faktura VAT – zróżnicowane zasady wystawiania, faktura od podwykonawcya korekta błędu, brak prawa do odliczenia VAT-u,
- rozliczanie nabytych usług budowlanych na przełomie roku 2016/2017,
- dostawy zabudowanych nieruchomości – zakres zwolnień

Termin: 13.06.2017 r. / Miejsce: Warszawa
Termin: 20.06.2017 r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem podatku VAT w branży budowlanej i dewelo-perskiej w aspekcie znowelizowanej ustawy o VAT. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: odwrócone obciążenia dla usług budowlanych, faktura VAT – zróżnicowane zasady wystawiania, faktura od podwykonawcy  a korekta błędu,  brak prawa do odliczenia VAT-u, rozliczanie nabytych usług budowlanych na przełomie roku 2016/2017, dostawy za-budowanych nieruchomości – zakres zwolnień. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw po-datkowych, osób rozliczających podatek VAT w spółkach branży budowlanej i deweloperskiej, przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką zmian w zakresie podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych.

2. Firma budowlana jako główny wykonawca i podwykonawca robót budowlanych - zróżnicowane zasady wystawiania faktur.

3. Faktura otrzymana od podwykonawcy usługi budowlanej w 2017 r.
 a) faktura prawidłowa, a faktura zawierająca podatek VAT ,
 b) sposób korekty takiego błędu,
 c) brak prawa do odliczenia podatku VAT z takiej faktury.

4. Rozliczanie nabytych usług budowlanych na przełomie 2016/2017 r.:
 a) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w 2016 r, fakturowane w styczniu 2017,
 b) roboty budowlane rozpoczęte w 2016 r i zakończone w styczniu 2017 r.,
 c) roboty budowlane  zakończone w 2017 r, na które otrzymano w 2016 r zaliczki na które wystawiono faktury VAT,
 d) pogorszenie płynności finansowej firm budowlanych podwykonawczych po zmianie przepisów w 2017r.

5. Odwrotne obciążenie na inne towary - rozszerzona lista o  procesory, określone towary z kategorii złota i srebra.

6. Ograniczenia w dokonywaniu zwrotów VAT w terminie 25-dniowym, w związku z sygnałami o wykorzystywaniu tego przepisu przez oszustów.

7. Likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali  podatnicy (likwidacja VAT-7D) oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności.

8. Wprowadzenie dla podatników obowiązku składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną.

9. Wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną.

10. Rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą.

11. Objęcie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy transakcji, których przedmiotem jest folia typu stretch, dyski twarde (dyski HDD) oraz dyski SSD.

12. Wprowadzenie możliwości odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT.

13. Nowe regulacje określające przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT.

14. Modyfikację rozwiązania, które uzależnia powstanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek.

15. Wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku oraz likwidacja sankcji wynikającej z przepisów dotyczących ulgi na złe długi.

16. Stawki podatkowe - przedłużenie bytu stawki 23% i 8%.

17. Podwyższenie  limitu do zwolnienia podmiotowego.

18. Wybrane zagadnienia dotyczące firm budowlanych:
 a) obowiązek podatkowy w usługach budowlanych:
  •    gdy nabywcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności,
  •    gdy nabywcą jest podatnik VAT,
 b) dostawy zabudowanych nieruchomości - zakres zwolnień:
  •    zwolnienie związane z zasiedleniem - zmiana orzecznictwa w 2016 r dotyczące zasiedlenia,
  •    zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a  - brak prawa do odliczenia - pojawiające się wątpliwości.

19. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • trzech osób z jednej firmy -  490 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 27 maja 2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum  w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót