Ceny transferowe w 2017 roku

-  nowe obowiązki dokumentacyjne - Local i Master File,  oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji,
-  CbCR, nowa deklaracja CIT-TP, analiza porównawcza,
- metody szacowania cen transferowych,
- kontrole cen transferowych  - nowy sposób działania organów podatkowych
Termin: 16.06.2017 r. / Miejsce: Warszawa


CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest  omówienie  informacji dotyczących cen transferowych i przygotowania dokumentacji w Polsce zgodnie ze zmianami od 1 stycznia 2017 r. Podczas szkolenia przedstawione zostanie m.in. nowe obowiązki dokumen-tacyjne - dokumentacja lokalna i grupowa (Local i Master File), oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, raportowanie według krajów (CbCR), nowa deklaracja CIT-TP, analiza porównawcza, metody szacowania cen transferowych, kontrole cen transferowych - nowy sposób działania organów podatkowych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, kontrolerów, osób odpowiedzialnych  w spółkach i grupach kapitałowych za rozliczanie cen transferowych, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatko-wych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA
 1.Wstęp do cen transferowych
  a) zasada ceny rynkowej,
  b) podmioty powiązane,
  c) analiza funkcjonalna.
 2. Nowe obowiązki dokumentacyjne - Dokumentacja lokalna (Local File) i oświadczenie o spo-rządzeniu dokumentacji
  a) zakres dokumentacji  - jakie dodatkowe informacje pozyskają organy podatkowe z doku-mentacji cen transferowych?
  b) definicja transakcji / zdarzenia jednego rodzaju,
  c) jak liczyć progi,
  d) kryterium istotności,
  e) uzgodnienie dokumentacji ze sprawozdaniem finansowym ,
  f) oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji – skutki praktyczne.
 3. Dokumentacja grupowa (Master File)
  a) zakres informacji ,
  b) podmiot odpowiedzialny,
  c) obszary ryzyk związanych z Master File – o co należy zadbać?
 4. Raportowanie według krajów (CbCR)
  a) zakres informacji,
  b) podmiot odpowiedzialny.
 5. Nowa deklaracja CIT-TP
  a) zakres przekazywanych danych,
  b) skutki dla przedsiębiorców.
 6. Analiza porównawcza
  a) nowe wymagania,
  b) porównanie wewnętrzne vs zewnętrzne,
  c) kryteria porównywalności,
  d) zewnętrzne analizy porównawcze – przebieg, strategia, kluczowe punkty,
  e) bazy danych .
 7. Metody szacowania cen transferowych
  a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  b) metoda ceny odprzedaży,
  c) metoda rozsądnej marży („koszt plus”),
  d) metoda marży transakcyjnej netto,
  e) metoda podziału zysków ,
  f) porównanie metod.
 8. Kontrole cen transferowych
  a) nowy sposób działania organów podatkowych,
  b) obszary kontrolowane,
  c) jak się przygotować?

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  790 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  750 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 27 maja 2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 690 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą 16.06.2017 r. w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót