Funkcjonowanie TFI i funduszy inwestycyjnych w aspekcie zmian prawno-podatkowych w tym. m.in.: nowe rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych towarzystw, zmiany w zasadach opodatkowania FIZ

- obowiązki nałożone przez MiFID II na Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zmiany strukturalno-organizacyjne, otoczenie prawne dystrybutorów, analiza Klienta przez firmy inwestycyjne
- Nowe rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych towarzystw aspekty praktyczne,
- opodatkowania CIT Funduszy Inwestycyjnych po 1.01.2017,
- ustawa z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Termin: 29.06.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w funkcjonowania TFI i funduszy w aspekcie m.in. zmiany w zasadach opodatkowania FIZ. Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione m.in.:  nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dyrektywa AIFMD, UCITS V, nowe rozporządzenia MF w tym rozporządzenie 231/2013 oraz rachunkowość i sprawozdawczość dla TFI w tym szczegółowo m.in. szacunki księgowe, odroczone premie kluczowego personelu, podatek odroczony, koszty dystrybucji, operacje na akcjach/udziałach, podatek u źródła, 15% stawka CIT.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do inspektorów nadzoru, członków zarządów, dyrektorów finansowych, dyrektorów zarządzania ryzykiem operacyjnym, dyrektorów departamentów prawnych, głównych księgowych, dyrektorów departamentów podatkowych, pracowników działów księgowości i podatków w TFI oraz w bankach inwestycyjnych

PROGRAM
 

I. Zmiany prawne w funkcjonowaniu TFI I funduszy inwestycyjnych.
1. Obowiązki nałożone przez MiFID II na Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
  a) zasady ochrony inwestora ,
  b) zasady zwiększające przejrzystość rynkową,
  c) zmiany wymuszone przez ład korporacyjny,
  d) nowe uprawnienia KNF dla nadzoru TFI uregulowane Dyrektywą MiFID II.
2. Wpływ Dyrektywy MiFID II na zmiany strukturalno-organizacyjne w TFI
  a) przejrzystość przed i po-transakcyjna firm inwestycyjnych,
  b) relacje pomiędzy działem compliance, a audytem wewnętrznym,
  c) metody zapobiegania konfliktom interesów,
  d) nowe sankcje karne za nadużycia informacji poufnych – Insider trading.

3. Zmiana otoczenia prawnego dystrybutorów
  a) wynagrodzenia dystrybutorów – zmiany,
  b) Sprzedaż poszczególnych usług przez dystrybutorów zgodnie z wytycznymi MiFID II.

4. Obowiązki analizy Klienta przez firmy inwestycyjne w świetle  Dyrektywy MiFID II
 a) nowe obowiązki informacyjne wobec Klienta, w tym wyjaśnienie wszelkich ryzyk obsługi Klientów,
 b) określenie profilu inwestycyjnego Klienta,
 c) nowe kryteria dotyczące klasyfikacji Klienta,
 d) procedury obsługi zleceń Klientów,
  e) wymogi sprawozdawczości wobec Klientów,
  f) obowiązki w zakresie prowadzenia rejestrów.
               
 5. Nowe rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych towarzystw
  a) porównanie obowiązków dotychczasowych i obowiązków proponowanych w projekcie rozporządzenia – aspekty praktyczne.

II. Zmiany w ustawach podatkowych i ich wpływ na działalność TFI oraz funduszy inwestycyjnych.
1. Zasady opodatkowania CIT Funduszy Inwestycyjnych po 1.01.2017 r.
  a) zwolnienie podmiotowe,  
  b) zwolnienie przedmiotowe,
  c) obowiązki sprawozdawcze.
 2. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od 1.01.2017 r. – wpływ na działalność TFI.
 3. Wybrane zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) w 2017 r. – wpływ na działalność TFI i Funduszy Inwestycyjnych.
 4. Ustawa z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – wpływ na działalność TFI i Funduszy Inwestycyjnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 17 czerwcaa 2017 r. obowiązuje cena promocyjna –  900 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót