Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami - zmiany na rynku kredytów

-  procedura zawarcia umowy o kredyt hipoteczny: wymogi ustawy, obowiązki informacyjne,
sprzedaż wiązana i łączona, misselling, restrukturyzacja i zaspokojenie kredytodawcy z nieruchomości,
-  rodzaje pośrednictwa kredytowego, obowiązki informacyjne wobec konsumentów , zezwolenie na
prowadzenie działalności, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nadzór nad pośrednikamikredytu
hipotecznego i agentami

Termin: 12.07.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie nowych wymogów wynikające z uchwalenia w dniu 23 marca 2017 r. nowej ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Szczegółowo zostanie przedstawiona mi.n.:  kompleksowa analiza zmienionych unormowań dotyczących procedury udzielania kredytów hipotecznych w związku z implementacją tzw. Dyrektywy Hipotecznej (tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi). Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie prawidłowości procedury udzielenia kredytu hipotecznego, w tym reklamowania produktu, konieczności dopełnienia obowiązkom informacyjnym, kwestii poniesienia kosztów i możliwości odstąpienia od umowy. Program szkolenia obejmie zagadnienia sprzedaży wiązanej i łączonej, misselingu i kredytu hipotecznego z usługą dodatkową. W trakcie szkolenia omówiony zostanie również problem świadczenia usług doradczych, przedterminowej spłaty kredytu i jego restrukturyzacji, jak również nowe wymogi dla pośredników kredytu hipotecznego, agentów oraz personelu.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, obsługi klienta, operacyjnych, produktowych, nadzoru zgodności, audytu wewnętrznego, windykacji, restrukturyzacji, analiz oraz ryzyka kredytowego, pośredników kredytowych, w bankach i instytucjach pożyczkowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

PROGRAM

 1. Geneza nowej regulacji – unormowania unijne.

 2. Cele zmienionych unormowań kredytów hipotecznych.

 3. Procedura zawarcia umowy o kredyt hipoteczny:
  a)wymogi ustawy o kredycie hipotecznym w zakresie treści i formy reklam kredytu hipotecznego,
  b)badanie zdolności kredytowej i decyzja kredytowa ,
  c)obowiązki informacyjne (formularz informacyjny - ESIS) ,
  d)sprzedaż wiązana i łączona,
  e)misselling, kredyt hipoteczny z usługą dodatkową,
  f)koszty kredytu hipotecznego,
  g)świadczenie usług doradczych,
  h)odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny,
  i)Uprawnienie do przedterminowej spłaty i prowizja ,
  j)restrukturyzacja i zaspokojenie kredytodawcy z nieruchomości.

 4. Wymagania wobec pośredników kredytu hipotecznego i agentów
  a) rodzaje pośrednictwa kredytowego na gruncie ustawy o kredycie hipotecznym,
  b) obowiązki informacyjne pośredników wobec konsumentów ,
  c) wpływ zmian ustawowych na stosunki kontraktowe: bank – pośrednik ,
  d) wynagrodzenie dla pośrednika,
  e) wymóg uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności,
  f) rejestr pośredników kredytu hipotecznego i agentów ,
  g) obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  h) nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
 5. Kredyty konsumenckie, rejestr pośredników kredytu konsumenckiego.

 6. Unormowania dotyczące instytucji pożyczkowych, rejestr instytucji pożyczkowych.

 7. Nadzór publiczny.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 24 czerwca 2017 r. obowiązuje cena promocyjna –  900 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót