Usługi płatnicze - projekt ustawy wdrażającej Dyrektywę PSD II

- nowe środki nadzorcze NBP i KNF, obowiązki informacyjne w świetle nowych regulacji,
- nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług płatniczych, Third party providers (TPP),  
- bezpieczeństwo płatności elektronicznych i odpowiedzialność dostawców usług płatniczych
- ochrona danych w usługach płatniczych oraz odpowiedzialność za transakcje
Termin: 28.11.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych konsekwencji związanych z projektowaną zmianą ustawy o usługach płatniczych wdrażającą Dyrektywę PE i Rady 2015/2366 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD II).  Tematyka szkolenia obejmie zmieniony zakres zastosowania ustawy o usługach płatniczych, nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług płatniczych, omówienie instytucji TPP (third party providers), uwierzytelnienie płatności internetowych i mobilnych, bezpieczeństwo płatności elektronicznych i odpowiedzialność dostawców usług płatniczych, zarządzanie incydentami, problematykę ochrony danych w usługach płatniczych oraz odpowiedzialność za transakcje.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, obsługi klienta, operacyjnych, kart płatniczych, przeciwdziałaniu nadużyć, oszustw, bankowości elektronicznej, prawnego, operacyjnego, bankowości detalicznej i komercyjnej, IT, compliance w bankach, SKOK-ach i innych dostawcach usług płatniczych  oraz wszystkich zainteresowanych tematem

PROGRAM
 

 1. Zagadnienia ogólne projektowanej zmiany ustawy o usługach płatniczych i dyrektywy PSD II:
 a)zagadnienia terminologiczne nowych regulacji (karta płatnicza, debetowa, kredytowa, przedpłacona, system kart płatniczych, marka płatnicza, schemat płatniczy, organizacja kartowa),
 b) nowe środki nadzorcze NBP i KNF oraz obowiązki informacyjne w świetle nowych regulacji.

 2. Zakres zastosowania projektowanej zmiany ustawy o usługach płatniczych i dyrektywy PSD II
  a) nowe usługi płatnicze w regulacji projektowanej zmiany ustawy o usługach płatniczych i dyrektywy PSD II,
  b) zmiana katalogu wyłączeń z zakresu zastosowania projektowanej zmiany ustawy o usługach płatniczych i dyrektywy PSD II ,
  c) rozszerzenie zakresu terytorialnego i walutowego stosowania projektowanej zmiany ustawy o usługach płatniczych i dyrektywy PSD II,
  d) zapewnienie rachunków bankowych dla instytucji płatniczych.

 3. Nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług płatniczych
  a) autoryzacja transakcji i wymóg silnego uwierzytelnienia klienta,
  b) prawne i praktyczne podejście do uwierzytelnienia płatności internetowych i mobilnych,
  c) transakcje nieautoryzowane – odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane w świetle obowiązujących oraz planowanych regulacji prawnych,
  d) zasady odpowiedzialności za szkody wywołane fraudem.

 4. Third party providers (TPP) w regulacji projektowanej zmiany ustawy o usługach płatniczych i dyrektywy PSD II:
  a) inicjacja płatności oraz agregacja informacji z rachunków a stanowisko KNF,
  b) skutki odmowy TPP przez bank dostępu do rachunku klienta,
  c) ochrona użytkownika TPP,
  d) rozpatrywanie reklamacji transakcji oszukańczych, w których wystąpił TPP,
  e) odpowiedzialność TPP w przypadku transakcji oszukańczej.

 5. Bezpieczeństwo płatności elektronicznych i odpowiedzialność dostawców usług płatniczych w regulacji projektowanej zmiany ustawy o usługach płatniczych i dyrektywy PSD II:
  a) bezpieczeństwo usług płatniczych i środków zgromadzonych na rachunku,
  b) problematyka usług dostępu do rachunku płatniczego przez podmioty trzecie (tzw. third party access),
  c) nowe usługi płatnicze a bezpieczeństwo płatności,
  d) zarządzanie ryzykiem operacyjnym przy wykonywaniu transakcji płatniczych,
  e) monitorowanie transakcji mający na celu zapobieganie, wykrywanie i blokowanie oszukańczych transakcji płatniczych przed dokonaniem ostatecznej autoryzacji transakcji przez dostawcę usług płatniczych,
  f) incydenty bezpieczeństwa a naruszenie danych osobowych użytkownika,
  g) problematyka bezpieczeństwa płatności mobilnych: telefon komórkowy, smartphone, tablet,
  h) zarządzanie tożsamością elektroniczną dla bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.

 6. Wprowadzenie małej instytucji płatniczej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 17 listopada 2017 r. obowiązuje cena promocyjna –  900 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót