Rzeczowe aktywa trwałe wg MSSF/MSR

- prezentacja i ujawniania informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym
-  zakres przedmiotowy , podejście komponentowe wg MSR 16,ustalenie wartości początkowej środków trwałych,
- MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego,
- rzeczowe aktywa trwałe według MSR 16 a MSR 40 i MSSF 5

Termin:20.10.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w obszarze cen transferowych w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przedsiębiorstw z sektora energetycznego.  Zostanie omówione m.in.: Local File, Master File, CbCR, nowa deklaracja CIT-TP, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, metody szacowania cen transferowych, kontrole, warsztaty praktyczne z uwzględnieniem specyfiki sektora energetycznego – przykłady.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości, kontrolerów, osób odpowiedzialnych  w spółkach energetycznych i grupach kapitałowych za rozliczanie cen transferowych, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM
WPROWADZENIE
 1. Środki trwałe w unormowaniach MSR 16 a Ustawa o rachunkowości .
 2. Nowy KSR 11 Środki trwałe jako wytyczna uzupełniająca unormowania krajowe .

CZĘŚĆ ZASADNICZA
 1. Prezentacja aktywów trwałych w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa (MSR 1).
 2. Rzeczowe aktywa trwałe:
  a) zakres przedmiotowy MSR 16,
  b) ustalenie wartości początkowej środków trwałych,
  c) koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych zgodnie z  MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego,
  d) okres ekonomicznej użyteczności, wartość rezydualna i podstawa amortyzacji,
  e) metody amortyzacji i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych,
  f) podejście komponentowe według MSR 16,
  g) nakłady na rzeczowe aktywa trwałe ponoszone w terminie późniejszym,
  h) model kosztu historycznego a model wartości przeszacowanej,
  i) dokonywanie przeszacowań.
 3. Rzeczowe aktywa trwałe według MSR 16 a Nieruchomości inwestycyjne według MSR 40
 4. Rzeczowe aktywa trwałe według MSR 16 a Aktywa trwałe utrzymywane w celu sprzedaży i działalność zaniechana według MSSF 5.
 5. Podsumowanie i uwagi końcowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  690 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  650 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 6 października 2017 r. obowiązuje cena promocyjna –  600 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót