ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMITETÓW AUDYTU I RAD NADZORCZYCH w aspekcie ustawy o biegłych rewidentach , KSH

– świadczenia usług przez firmy audytorskie na rzecz JZP,
– zadania RN w zakresie spraw finansowych spółki,
– KA – posiedzenia i ich dokumentacja, regulaminy, protokoły, wynagrodzenie i odpowiedzialność,
– wymogi dokumentacyjne – polityka świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług, wybór firmy

Termin: 18.09.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie przełomowych zmian związanych z uchwaleniem nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie zostaną poddane liczne obowiązki dokumentacyjne jednostek zainteresowania publicznego odnoszące się do przygotowania polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem, określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego, a także przygotowania regulaminu działania komitetu audytu lub regulaminu działania rady nadzorczej.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządu i członków rad nadzorczych, pracownicy biur zarządu i rad nadzor-czych, audytorzy wewnętrzni, pracownicy departamentów prawnych oraz departamentów nadzoru zgodności  JZP tj. spółek publicznych, banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, banków spółdzielczych, SKOK-ów.

PROGRAM
 1.Jednostki zainteresowania publicznego („JZP”) jako podmioty o szczególnym znaczeniu systemowym i gospodarczym.

 2.    Zmiana unormowań dotyczących świadczenia usług przez firmy audytorskie na rzecz JZP:
  a)    tzw. czarna i biała lista usług świadczonych przez firmy audytorskie,
  b)    obowiązek tzw. rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta,
  c)    zmiany w ustawie o rachunkowości.

 3.    Zarys ogólny zmian przewidzianych przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach").
 4.    Zmiana unormowań dotyczących świadczenia usług przez firmy audytorskie na rzecz JZP (cd. ):
  d)    tzw. czarna i biała lista usług świadczonych przez firmy audytorskie,
  e)    obowiązek tzw. rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta,
  f)    zmiany w ustawie o rachunkowości.

 5.Zarys ogólny zmian przewidzianych przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach").
 6. Zadania Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych spółki:
  a) nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych w zakresie spraw finansowych,
  b) kompetencje Rady Nadzorczej w zakresie spraw finansowych,
  c) komitety Rady Nadzorczej,
  d) relacje Rady Nadzorczej z pozostałymi organami spółki oraz audytorem.

7. Regulacja komitetów audytu w Kodeksie Spółek Handlowych („KSH") i Ustawie o Bie-głych Rewidentach:
  a) nowa definicja JZP,
  b) skład Rady Nadzorczej i komitetu audytu,
  c) kompetencje komitetu audytu,
  d) działalność komitetu audytu (odbywanie posiedzeń i ich dokumentacja, regulaminy, protokoły),
  e) relacje między komitetem audytu a Radą Nadzorczą:
   • możliwość delegowania zadań komitetu audytu radzie nadzorczej,
   • zmiany w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej w zakresie spraw finansowych spółki.

 8. Wynagrodzenie członków komitetu audytu.
 9. Odpowiedzialność członków komitetu audytu.
10. Wymogi dokumentacyjne wynikające z Ustawy o Biegłych Rewidentach:
  a) polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ,
  b) polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez pod-mioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
  c) procedura wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego.
  6. Współpraca komitetu audytu z biegłym rewidentem.
  7. Sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 9 września 2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót