Zmiany w VAT/CIT/PIT w 2018 r. dla grup kapitałowych

– split payment – mechanizm, zasady podziału ,odpowiedzialność, zagrożenia
– implementacja Dyrektywy ATAD, zmiana przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek, funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych, kontrolowana spółka zagraniczna CFC
– nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku usług niematerialnych,
- podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości
Termin: 20.09.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z projektu ustawy z 12 maja 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, implementacjI Dyrektywy Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Dyrektywa ATAD, oraz zmiany w ustawach o podatkach dochodowych – projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 roku. Szczegółowo zostaną omówione m.in. split payment – mechanizm, zasady podziału ,odpowiedzialność, zagrożenia, implementacja Dyrektywy ATAD, zmiana przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek, funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych, kontrolowana spółka zagraniczna CFC nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku usług niematerialnych, podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników podatkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatkach w 2018 r.

PROGRAM
1. System podzielnej płatności – split payment:
 a) geneza oraz projekt ustawy z 12 maja 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
 b) mechanizm:
  • fakultatywność wyboru nabywcy,
  • zasady podziału transakcji,
  • komunikat przelewu,
  • rachunki bankowe,
  • odpowiedzialność osób trzecich ,
  • przeznaczenie środków na rachunku VAT,
  • obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności,
  • zmiany w innych ustawach.
 c) zagrożenia - ryzyko spadku obrotów.
2. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych – projekt ustawy z dnia 6 lipca 2017 roku
 a) geneza oraz cel zmian
 b) implementacja Dyrektywy Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Dyrektywa ATAD,
 c) wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie tego typu dochodów od pozostałych dochodów podatnika:
  • definicja przychodów uzyskanych z zysków kapitałowych,
  • zasady kreowania straty,
  • wyodrębnienie źródła przychodów,
  • mechanizm ograniczenia możliwości rozpoznania straty podatkowej,
  • zasady rozliczania straty podatkowe w czasie,
  • kryteria stosowania regulacji do podatkowych grup kapitałowych.
3. Modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (niedostateczna kapitalizacja)
 a) limity odliczania odsetek,
 b) koszty finansowania zewnętrznego,
 c) pożyczki,
 d) wyłączenia oraz odstępstwa,
4. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej CFC (Controlled Foreign Company)
 a) regulacje w zakresie kwalifikacjo podmiotu jako CFC,
 b) zasady obliczania dochodu CFC,
 c) stawka efektywna,
 d) zmiany progu udziału przychodów pasywnych,
 e) wpływ dochodu CFC na podstawę opodatkowania podatnika krajowego.
5. Modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK)
 a) darowizny oraz inne metody agresywnej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem PGK,
 b) zmiana kryteriów PGK,
 c) regulacje ograniczające możliwości optymalizacji podatkowej,
 • ograniczenia w sprzedaży spółek,
 • wyłączenie możliwości kwalifikowania darowizn jako kosztu uzyskania przychodu,
 • ceny rynkowe w transakcjach pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK.
6. Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku usług niematerialnych.
 a) mechanizm tarczy podatkowej z wykorzystaniem usług niematerialnych,
 b) wprowadzenie instytucji limitów (5 % EBITDA),
 c) umowy o usługi niematerialne i wartości niematerialne i prawne,
 d) definicja pojęcia „nabycia” WNiP,
 e) wyłączenia w stosowaniu limitów.
7. Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości.
 a) geneza wprowadzenie regulacji,
 b) zakres przedmiotowy i podmiotowy,
 c) wysokość zobowiązania ,
 d) pozostałe zagadnienia.
8. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  550 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!
przy zgłoszeniach do 9 września 2017 r. obowiązuje cena promocyjna –  490 zł/os netto + 23 % VAT*
*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą  w centrum  Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót