Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- praktyczne aspekty zgodnego z prawem finansowania działalności pożytku publicznego na tle aktualnego stanu prawnego obowiązującego w 2018 roku

Termin: 25.05.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest:
- podstawy planowania i wykonania wydatków z budżetu na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego,
- prawa i obowiązki podmiotu zlecającego realizację zadań publicznych oraz beneficjenta otrzymującego wsparcie finansowe ze środków publicznych,
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - praktyczne aspekty zgodnego z prawem finansowania działalności pożytku publicznego,
- odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jst zajmujących się przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu jst, głównych księgowych, pracowników komórek finansowo-księgowych, członków organizacji otrzymujących i rozliczających dotacje z budżetu jst.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy planowania i wykonania wydatków z budżetu na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego – zagadnienia wprowadzające:
a) sposoby realizacji zadań publicznych na tle zapisów uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
b) planowanie i udzielanie dotacji na tle linii podziału kompetencyjnego pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego;
c) podstawy planowania i wykonania wydatków na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego na tle nieprawidłowości stwierdzanych przez  organy kontroli i nadzoru (regionalne izby obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli).
2. Prawa i obowiązki podmiotu zlecającego realizację zadań publicznych oraz beneficjenta otrzymującego wsparcie finansowe ze środków publicznych na tle reguł finansów publicznych:
a) podstawy identyfikacji obowiązków podmiotu zlecającego realizację zadań publicznych oraz beneficjenta otrzymującego wsparcie finansowe ze środków publicznych (w tym procedura zlecania zadań publicznych  - zadania roczne i wieloletnie, terminy i zasady ogłoszenia konkursów - wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy);
b) znaczenie pojęcia „wykorzystania dotacji” w świetle art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych ( w tym jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji, realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zmiany dotyczące wkładu własnego, ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania, aneksy do umowy);
c) kontrola organizacji pozarządowej w zakresie dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym sprawozdanie z realizacji zadania publicznego a rozliczenie środków, kontrola realizacji zadania publicznego - terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty źródłowe stanowiące podstawę ustaleń);
d) przesłanki zwrotu dotacji udzielonej z budżetu na tle stwierdzenia: niewykorzystania dotacji, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem bądź pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości (w tym niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego - zapisy umowy a rozliczenie środków, odsetki, kary umowne);
e) postępowanie w sprawie zwrotu dotacji na tle katalogu typowych obszarów nieprawidłowości stwierdzanych przez samorządowe kolegia odwoławcze lub sądy administracyjne.
3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - praktyczne aspekty zgodnego z prawem finansowania działalności pożytku publicznego:
a) nowe ramy zasady jawności działania - katalog obowiązków nałożonych na podmioty realizujące zadania publiczne (informacja publiczna);
b) tryby zlecania zadania publicznego w świetle wymogów działania „na podstawie i w granicach prawa” – uwagi praktyczne z uwzględnieniem zachowujących aktualność ustaleń kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli;
c) podmiot realizujący zadanie publiczne w świetle prawnych zasad i trybu podzlecania zadań i regrantingu;
d) podstawy i skutki unieważnienia otwartego konkursu ofert;
e) identyfikacja zakresu zobowiązania stron w świetle obligatoryjnych oraz fakultatywnych postanowień umownych;
f) sprawozdawczość organizacji pozarządowych na tle sfery kontroli i monitoringu realizowanych zadań;
g) indywidualne uwarunkowania możliwości realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej.
4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:.
a) charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych w obszarze działalności pożytku publicznego wraz ze wskazaniem typowych obszarów zagrożeń udzielającego dotacji oraz beneficjenta;
b) identyfikacja zakresu podmiotowego (kto odpowiada?) oraz opis znamion czynów zabronionych (za jakie działanie/zaniechanie odpowiada?) skutkujących możliwością orzeczenia kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przykłady stwierdzonych naruszeń dyscypliny finansów publicznych;
c) zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (z przykładami), w tym art. 26 (tzw. kwota bagatelna) oraz art. 28 (znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych), linia obrony w postępowaniu w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót