Ustawa o jawności życia publicznego i antykorupcja
implementacja w spółkach KONFERENCJA

- główne założenia ustawy,
- sygnaliści, oświadczenia majątkowe, rejestr umów cywilno-prawnych, tajemnica przedsiębiorstwa i niezależność członów zarządów a ustawa, ochrona danych osobowych,
- procedury antykorupcyjne – studium przypadków na przykładzie wybranych branż

Miejsze: Warszawa / Termin: 8.02.2018 r.

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest przedstawienie zmian wynikających z wejścia w życie 1 marca 2018 r. ustawy o jawności życia publicznego. Szczegółowo zostaną omówione m.in.: główne założenia ustawy, odpowiedzialność za naruszenie, ochrona danych osobowych, sygnaliści, oświadczenia majątkowe, rejestr umów cywilno-prawnych, tajemnica przedsiębiorstwa i niezależność członów zarządów a ustawa o jawności życia publicznego, procedury antykorupcyjne – studium przypadków na przykładzie wybranych branż.

GRUPA DOCELOWA
Konferencja adresowane
jest do jest do członków zarządów i rad nadzorczych spółek,  dyrektorów i pracowników departamentów prawnych i organizacyjno-prawnych, kontroli i audytu, głównych księgowych i pracowników księgowości, radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych zmianami wprowadzanymi ustawą.

PROGRAM
 

10:00

Rozpoczęcie konferencji

10:00 – 10:45

  I. Główne założenia projektowanej  ustawy o jawności życia publicznego

 1. Zakres obowiązywania – przedmiotowy i podmiotowy - czyli kogo to dotyczy?
 2. Nowe regulacje antykorupcyjne.
 3. Środki ochrony sygnalistów.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

10: 45 – 11:30

 II. Ochrona danych osobowych w ustawie jawności życia publicznego  a RODO.

 1. Zasady celowości i skuteczności.
 2. Problem jawności życia publicznego – jawny rejestr umów c-p, publikacja oświadczeń majątkowych.
 3. Imperatyw ochrony praw i wolności osób. 

11: 30 – 11:45

Przerwa na kawę

11:45 – 12:15

 

 III. Sygnalista jako osobowe źródło informacji - korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorców.  

12:15 – 12:45

 IV. Oświadczenia majątkowe i podmioty zobowiązane do ich składania.

 1. Rozszerzenie katalogu grup zawodowych, które zobowiązane są do składania oświadczenia majątkowego.
 2. Nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych.  

12:45 – 13:15

  V. Tajemnica przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ustawa o jawności życia publicznego.

 1. Obowiązek stworzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych.

13:15 – 14:00

Przerwa na lunch

14:00 – 14:45

 V. Niezależność członków zarządów w ustawie o jawności życia publicznego.

14:45 – 16:45

 VI. Rozwiązania antykorupcyjne w sektorze prywatnym – w aspekcie wymogów ustawy o jawności życia publicznego
    1. Korupcja – wprowadzenie do tematyki
     a) definicja i mierniki
     b) korupcja na świecie i sposoby walki z nią
    2. Korupcja w Polsce
     a) stan prawny
     b) korupcja w sektorze publicznym a korupcja w biznesie
      • najczęstsze przyczyny korupcji, nadużyć i nieprawidłowości
      • obszary najbardziej narażone na korupcję
      • skuteczne narzędzia wykrywania i przeciwdziałania korupcji
      • obszary najbardziej narażone na korupcję
      • skuteczne narzędzia wykrywania i przeciwdziałania korupcji
    3. ISO 37001
     a) zakres normy
     b) kluczowe wymogi
      • ocena ryzyka korupcji
      • wdrożenie kontroli i procedur antykorupcyjnych
      • badanie należytej staranności partnerów biznesowych
      • nadzór nad systemem antykorupcyjnym w organizacji
    4. Studium przypadku – praca w grupach i dyskusja na przykładzie wybranych branż.
    5. Podsumowanie

16:45

Zakończenie konferencji

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT

 • dwóch osób z jednej firmy -  950 zł/os netto + 23 % VAT

 • przy zgłoszeniach do  26 stycznia 2018 r. - cena promocyjna 800 zł netto + 23 % VAT ,

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych,  przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Konferencja odbywać się będą 8.02.2018 r. w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 16.45.
O dokładnym miejscu konferencji poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed konferencją.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/464 97 09
fax 22/ 53-70-181;  53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę konferencji, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem konferencji.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

DANE DO PRZELEW
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem konferencji na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę konferencji oraz nazwiska uczestników.

<<< powrót