V Ogólnopolska Konferencja „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dysfunkcje w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych”

Termin: 19-20.04.2018 r. / Miejsce: Wrocław                                                                                                      

  CEL KONFERENCJI

W ramach dwudniowego programu Konferencji zostanie wyodrębnionych V sesji konferencyjnych bezpośrednio związanych z tematyką odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w trakcie których przewidziano 24 wystąpienia tematycznych osób o uznanych autorytetach i doświadczeniu zawodowym, wśród których znajdują się rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, członkowie Głównej Komisji Orzekającej oraz regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również pracownicy państwowych organów kontroli.

GRUPA DOCELOWA

wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, członkowie zarządów powiatów oraz województw, skarbnicy gmin, powiatów, województw, główni księgowi oraz pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, pracownicy realizujący zadania kontroli finansów publicznych oraz zamówień publicznych, osoby sytuujące obszar zawodowej aktywności w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

PROGRAM

19 kwietnia 2018 r.

11.00 – 12.00

Rejestracja uczestników Konferencji – bufet kawowy przy Sali  Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

12.00 – 12.15

Otwarcie Konferencji w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

12.15– 12.40

 

Wykład inauguracyjny

dr hab. prof. UŁ Mariusz Jerzy Golecki – Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji;

Znikomy stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

12.40 – 14.40

Sesja I

mgr Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;

Prawne znaczenie podpisu głównego księgowego na dokumencie stanowiącym podstawę zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania wydatku.

mgr Zbigniew Zieliński – Dyrektor Biura Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów;

Ugoda w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dr Wojciech Robaczyński – Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji;

Przedawnienie należności w prawie cywilnym i finansowym a przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

mec. Arkadiusz Talik  – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu, członek Kolegium RIO w Opolu, radca prawny;

Prawna charakterystyka, znaczenie i skutki (nie)dokonania czynności kontrasygnaty oraz wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

mec. Remigiusz Mazur – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

Zaniechanie wydania decyzji administracyjnej jako czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Dyskusja

14.40 – 15.10

Sesja plakatowa „Prawno – ekonomiczne uwarunkowania dyscypliny finansów publicznych”, bufet kawowy

15.10 – 17.40

Sesja II

dr Daniel Jurewicz – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;

Węzłowe obszary zagrożenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów i ich systemowa eliminacja – dyscyplina finansów publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych.

dr Anna Rotter – Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów, radca prawny;

Kontrola zarządcza w spojrzeniu dyscypliny finansów publicznych (przeciwdziałanie organizacyjnym uwarunkowaniom obszarów naruszenia przepisów prawa).

mgr Mateusz Winiarz – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zastępca Prezesa RIO w Krakowie;

Zamówienia publiczne poprzez pryzmat orzeczeń uniewinniających od zarzutu popełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

dr Marcin Smaga –Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji

Znaczny stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych w zamówieniach publicznych, czyli o podstawach wymiaru w powołanym obszarze kar pieniężnej lub nagany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dr Rafał Cieślak – Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny;

O niezgodnym z prawem dokonywaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Dyskusja

17.45 – 18.45

Bufet lunchowy/lunch serwowany (miejsce kolacji Hotel)

19.15

Wydarzenie artystyczne

20 kwietnia 2018 r.

07.00 – 08.45

Śniadanie (miejsce Hotel)

09.00 – 10.30

Sesja I

mgr Damian Grzelka – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach;

Inwentaryzacja – źródła i przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

dr Barbara Michalak – Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu;

Najnowsze uwarunkowania realizacji zasady jawności (dostępu do informacji publicznej) w obszarze przedmiotu dyscypliny finansów publicznych.

mgr Arkadiusz Duda – licencjonowany doradca podatkowy;

Ryzyka finansowe w trakcie wykonywania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego - kontrowersje związane z traktowaniem jednostki objętej centralizacją jako płatnika VAT i związane z tym nieprawidłowości.

Dyskusja

10.30 – 10.45

Bufet kawowy

10.45 – 12.15

Sesja II

mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium RIO w Zielonej Górze;

Zakres i skutki naruszenia przepisów prawa przez podmiot dotujący działalność pożytku publicznego bądź beneficjenta dotacji w sferze dyscypliny finansów publicznych.

mgr Radosław Kujawiński – Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu;

Finansowanie zadań oświatowych przez samorząd terytorialny w świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.

mgr Wojciech Lachiewicz – członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, członek Kolegium RIO w Krakowie;

Dotacje oświatowe w świetle nowego stanu prawnego - odsłona odpowiedzialności podmiotu dotującego oraz beneficjenta.

mec. Joanna Radzieja – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych we Wrocławiu, członek Kolegium RIO we Wrocławiu, radca prawny;

Wydatki publiczne – źródłowa kwalifikowalność obszarów naruszenia prawa na tle przedmiotu dyscypliny finansów publicznych.

Dyskusja

12.15 – 12.30

Bufet kawowy

12.30 – 14.30

Sesja III

prof. UE dr hab. Artur Walasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach;

Samorządowy zakład budżetowy w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

mec. Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium RIO w Warszawie, radca prawny;

 Niezgodne z prawem zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania – kategoryzacja stwierdzanych nieprawidłowości na tle rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

mec. Beata Zalewska – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

Kwota minimalna jako przesłanka wyłączenia bezprawności czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium RIO w Olsztynie;

Najnowsze spojrzenie na kwalifikowalność stwierdzanych naruszeń przepisów prawa w ramach znikomego stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych

Dyskusja

14.30 – 14.45

Zakończenie Konferencji

15.00 – 15.45

Lunch dwudaniowy serwowany (miejsce obiadu Hotel)

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Miejsce Konferencji
Zakwaterowanie: Hotel Premiere Classe.
Sala konferencyjna: Sala Audytoryjna Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Koszt uczestnictwa:
I pakiet – 1 noocleg

 • nocleg w pok. 1-os. -  640 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • nocleg (pokój 1 - osobowy) w Hotelu Premiere Classe z 19/20 kwietnia 2018 r. wraz z opłaconym miejscem parkingowym
 • pełne wyżywienie (ciepła kolacja – bufet typu lunch – w dniu 19.04.2018 r. oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – lunch dwudaniowy serwowany – w dniu 20.04.2018 r.,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (19-20.04.2018 r.),
 • udział w przedstawieniu artystycznym 19.04.2018 r.,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,

II pakiet – 1 nocleg

 • nocleg w pok. 2-os. -  580 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • nocleg (pokój 2 - osobowy) w Hotelu Premiere Classe z 19/20 kwietnia 2018 r. wraz z opłaconym miejscem parkingowym
 • pełne wyżywienie (ciepła kolacja – bufet typu lunch – w dniu 19.04.2018 r. oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – lunch dwudaniowy serwowany – w dniu 20.04.2018 r.,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (19-20.04.2018 r.),
 • udział w przedstawieniu artystycznym 19.04.2018 r.,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,

III pakiet – bez noclegu

 • 1 osoba -  490 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • pełne wyżywienie (ciepła kolacja – bufet typu lunch – w dniu 19.04.2018 r. oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – lunch dwudaniowy serwowany – w dniu 20.04.2018 r.,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (19-20.04.2018 r.),
 • udział w przedstawieniu artystycznym 19.04.2018 r.,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej

 

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w konferencji jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy składać do 30.03.2018.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane na fakturze konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę konferencji oraz nazwiska uczestników.

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Andrzej Starosta
tel. (22) 46-49-755,
fax (22) 46-49-752,
e-mail: andrzej.starosta@irip.pl

 

I pakiet - 1 noclegi w pok. 1 os.
 
   640 zł
II pakiet - 1 nocleg w pok. 2 os.
 
580 zł
III pakiet - bez noclegu 490 zł
     

                                                
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót