Zamówienia publiczne w praktyce w świetle obowiązujących przepisów i ostatnich zmian a także orzecznictwa KIO i TSUE

Termin: 22-23.02.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania prawa zamówień publicznych przez strony reprezentowane na rynku zamówień publicznych, tj. zamawiających i wykonawców. Ponadto w ramach szkolenia przekazane zostaną praktyczne wskazówki postępowania w złożonych sytuacjach oraz dobre praktyki związane z przygotowaniem postępowań i ich udzielaniem. Wykładowca podzieli się z uczestnikami szkolenia wieloletnią wiedzą, niedostępną w oficjalnych publikatorach, a zdobytą w codziennych kontaktach z uczestnikami tego specyficznego rynku.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, specjalistów pracujących w wydziałach zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz wszystkie osoby pragnące poszerzyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA
I dzień
1. Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych w Polsce od 1995r. i ocena tych zmian.
2. Zasady regulujące udzielanie zamówień publicznych i ich przełożenie na efektywność wydatkowania środków publicznych.
3. Analiza przepisów  prawa unijnego i  innych przepisów prawa  krajowego  składających się na przedmiot regulacji Pzp.
4. Ewolucja zmian komunikacji stron rynku zamówień, ogłoszenia.
5. Podstawowe aspekty związane z udzielaniem zamówień publicznych dot. zamawiających i wykonawców.
6. Przygotowanie postepowania.
7. Tryby udzielania zamówień publicznych, mocne i słabe strony każdego z nich.
8. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz dokumentowanie postepowania.
9. Pozostałe elementy postępowań: umowy ramowe; konkursy, zamówienia sektorowe.
10. Zamówienia na usługi społeczne.
11. Problematyka zawierania umów w sprawach zamówień publicznych.
12. Funkcjonowanie Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej.
13. System kontroli zamówień publicznych.
14. Środki ochrony prawnej i autorska ocena funkcjonowania systemu odwoławczego.
II dzień
1. Zakres stosowania Pzp.
2. Zamówienia in-house – wady i zalety.
3. Problematyka podziału zamówienia na części.
4. Praktyczne problemy związane z szacowaniem wartości zamówienia.
5. Przykłady nieprawidłowości związanych z szacowaniem wartości zamówienia i podziałem na części.
6. Zamówienia mieszane.
7. Procedura odwrócona – weryfikacja wykonawców i ofert.
8. Badanie podmiotu trzeciego.
9. Dokumenty w procedurze odwróconej – orzecznictwo KIO.
10. Warunki udziału w postępowaniu w świetle orzecznictwa KIO i TSUE.
11. Wykluczenia z postępowania.
12. Oferta najkorzystniejsza.
13. Kryteria oceny ofert – praktyczne przykłady.
14. Konstruowanie siwz.
15. Systemy kontroli.
16. Nowe zagadnienia związane ze ewolucją prawa zamówień publicznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 990zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

 

<<< powrót