Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
- jak zbudować skuteczny system antykorupcyjny w jsfp

Termin: 01.03.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przygotowanie do zbudowania skutecznego systemu antykorupcyjnego w jsfp z uwzględnieniem ustawy o jawności życia publicznego (planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 marca 2018r.)

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane  jest do kierowników jsfp oraz pracowników zajmujących się kontrolą wewnętrzną (kontrola instytucjonalna), audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą oraz przeciwdziałaniu korupcji (komórki lub samodzielne stanowiska do spraw przeciwdziałania korupcji).

PROGRAM SZKOLENIA
I. Identyfikacja ryzyka konfliktu interesów – warsztaty.
1. Konfliktów interesu - analiza przypadków.
2. Identyfikacja ryzyka konfliktu interesów – warsztaty.
3. Czy mam konflikt interesów? – warsztaty.
4. Zakaz łączenia stanowisk w praktyce jst.
II. Trójkąt nadużyć R. Cressey’a – warsztaty.
1. Motywacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
2. Sprzyjająca sytuacja – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
3. Zdarzenie – jak się zabezpieczyć lub wykryć?
4. Zastosowanie w praktyce.
III. Identyfikacja ryzyka nadużyć – warsztaty.
1. Identyfikacja obszarów krytycznych w kontekście zagrożeń korupcyjnych.
2. Mapowanie procesów – zasady i narzędzia.
3. Identyfikacja krytycznych procesów w kontekście zagrożeń korupcyjnych.
4. Identyfikacja krytycznych procesów biznesowych – warsztaty.
5. Techniki identyfikacji ryzyka – zasady.
6. Identyfikacja ryzyka w ramach procesów / obszarów krytycznych – warsztaty.
7. Wykaz grup zawodowych zagrożonych korupcją - warsztaty.
IV. Analiza ryzyka nadużyć – warsztaty.
1. Ocena prawdopodobieństwa nadużyć - warsztaty.
2. Ocena skutków nadużyć – warsztaty.
3. Mapa nadużyć - warsztaty.
V. Reakcja na ryzyka korupcyjne – warsztaty.
1. Specyfika sektora publicznego - studia przypadków.
2. Działania prewencyjne, detekcyjne, korygujące.
3. Reakcja na incydenty - warsztaty.
VI. Psychologia człowieka, a skuteczny system przeciwdziałania nadużyciom.
1. Piramida poziomów logicznych Dilts’a jako narzędzie oddziaływania.
2. Kształtowanie środowiska pracy – warsztaty.
3. Kształtowanie zachowań i umiejętności pracowników – warsztaty.
4. Kształtowanie wartości w miejscu pracy – warsztaty.
5. Kształtowanie tożsamości i misji pracowników – warsztaty.
VII. Środki przeciwdziałania praktykom korupcyjnym w praktyce.
1. Wymogi ustawy o jawności w życiu publicznym.
2. Rola i zadania poszczególnych uczestników systemu
3. Dokumentacja systemu.
4. Audyt i kontrola wewnętrzna jako element systemu antykorupcyjnego.
VIII. Środki ochrony sygnalistów.
1. Wymogi ustawy o jawności w życiu publicznym.
2. Analiza rozwiązań prawnych - skuteczny system ochrony sygnalistów?
3. Możliwość implementacji w jednostce.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 590zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót