Zmiany w środkach trwałych i WNIP w 2018 r.

– klasyfikacja środków trwałych od 1.01.2018
– ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
– leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
– ulga B+R – na działalność badawczo-rozwojową a amortyzacja
Termin: 9.05.2018 r. / Miejsce: Warszawa
Termin: 5.06.2018 r. / Miejsce: Katowice

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zmiany w środkach trwałych i WNIP w 2018 r. Szczegółowo zostanie omówiona m.in. klasyfikacja środków trwałych od 1.01.2018, ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ulga B+R – na działalność badawczo-rozwojową a amortyzacja

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo – księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, dyrektorów i kierowników projektów inwestycyjnych jak też wszystkich pozostałych osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi środków trwałych i WNiP w aspekcie zmian.

PROGRAM
 

1. Definicja środka trwałego
 a) własność i współwłasność środka trwałego
 b) kompletność środka trwałego
 c) przydatność do umówionego użytku
 d) budynek i budowla wybudowana na cudzym gruncie
 e) inwestycje w obcych środkach trwałych

2. Wartości niematerialne i prawne
 a) definicja i prawidłowa kwalifikacja
 b) wartości niematerialne i prawne niestanowiące praw majątkowych
 c) koszty prac rozwojowych
 d) amortyzacja wartości firmy – przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa a dodatnia lub ujemna wartość firmy

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej:
 a) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
 b) zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej
 c) pozostałe przypadki

4. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne niskocenne -  jednorazowy odpis  amortyzacyjny

5. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja  wyposażenia.

6. Wartość początkowa środka trwałego
 a) cena nabycia
 b) koszt wytworzenia
 c) aport a wartość początkowa środka trwałego
 d) przekształcenie, łączenie i podział spółek a wartość początkowa środka trwałego – warunki zasady kontynuacji amortyzacji
 e) środki trwałe nabyte nieodpłatnie
 f) różnice kursowe oraz odsetki a ustalenie wartości początkowej

7. Zmiana wartości początkowej
 a) ulepszenie środka trwałego
 b) ulepszenie w pełni zamortyzowanego środka trwałego
 c) ulepszenie a remont
 d) części składowe i części peryferyjne środka trwałego – częściowa likwidacja środka trwałego
 e) wartości niematerialne i prawne a ulepszenie (zaliczenie wydatków do kosztów lub nowa wartość niematerialna i prawna)
 f) ulepszenie środka trwałego po zmianach obowiązujących od 2018 r. a jego moment przyjęcia do używania – przepisy przejściowe

8. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 a) moment oraz wysokość odpisów amortyzacyjnych
 b) odpisy miesięczne, kwartalne, roczne
 c) ujawnienie środka trwałego

9. Klasyfikacja środków trwałych od 1.01.2018 r.

10. Metody amortyzacji
 a) metoda liniowa
 b) metoda degresywna

11. Stawki amortyzacji – wysokość odpisów
 a) wykaz stawek amortyzacji
 b) stosowanie stawek podwyższonych
 c) stawki ustalone indywidualne
 d) zasady obniżania i podwyższania stawek amortyzacji

12. Jednorazowy odpis amortyzacyjny
 a) jednorazowy odpis amortyzacyjny dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych podatników
 b) nowy jednorazowy odpis amortyzacyjny dla fabrycznie nowych środków trwałych
 c) limity obowiązujące w poszczególnych wariantach jednorazowych odpisów – limit dla wszystkich oraz limit dla poszczególnych środków trwałych
 d) zaliczka na nabycie środka trwałego a jednorazowy odpis
 e) przypadki utraty prawa do ulgi
 f) nowy odpis amortyzacyjny a pozostałe ulgi w zakresie amortyzacji
 g) jednorazowy odpis w spółkach osobowych
 h) stosowanie przepisów przejściowych – okres obowiązywania przepisów o jednorazowej amortyzacji

13. Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów
 a) amortyzacja samochodu osobowego
 b) amortyzacja know-how
 c) amortyzacja znaku towarowego
 d) środki trwałe sfinansowane dotacją
 e) odpisy amortyzacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - przegląd

13. Leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 a) leasing operacyjny – przesłanki, skutki zastosowania, parametry
 b) leasing finansowy – przesłanki, skutki zastosowania, parametry
 c) skutki zbycia lub oddania do dalszego korzystania, zbycie osobie trzeciej, wykup z leasingu
 d) leasing gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów

14. Ulga B+R – na działalność badawczo-rozwojową a amortyzacja
 a) koszty kwalifikowane - przegląd
 b) odpisy amortyzacyjne jako koszty kwalifikowane
 c) limity odliczeń

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Koszt uczestnictwa

 

  • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  550 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 27 kwietnia 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 480 zł/os netto + 23 % VAT*

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót