Cyberbezpieczeństwo w instytucjach finansowych dla średniozaawansowanych

Termin:  5,12.09.2022 r. (szkolenie dwudniowe)

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką cyberbezpieczeństwa w bankach i innych instytucjach finansowych w aspekcie omówienia elementów infrastruktury sieciowej, wykrywania i zarządzania incydentami. Wnikliwie przeanalizowane zostaną znane incydenty i krajobraz zagrożeń, zarządzanie ryzykiemcyberbezpieczeństwa w kontekście ryzyka operacyjnego, bezpieczeństwo urządzeń mobilnych, chmury obliczeniowej, bezpieczeństwo w procesach SDLC – CI/CD, zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw, etc. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji podlegających pod nadzór KNF, w tym szczególnie: administratorów i oficerów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych, managerów i specjalistów ds. ryzyka cyberbezpieczeństwa, oficerów compliance, audytorów / kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych, compliance oficerów i managerów ryzyka operacyjnego, osób chcących podnieść swoje kompetencje z obszaru cyberbezpieczeństwa i technologii IT, wszystkich innych, którzy są odpowiedzialni za tematykę cyberbezpieczeństwa.

PROGRAM
1. Bezpieczeństwo sieci:
    a. Cyber kill chain i MITRE ATT&CK®
    b. Podstawowe element infrastruktury sieciowej
       - Architektura bezpieczeństwa sieci
       - Inwentaryzacja urządzeń sieciowych
       - Ochrona brzegu sieci
       - Bezpieczeństwo sieci przewodowych i bezprzewodowych
       - Bezpieczeństwo urządzeń sieciowych
       - Analiza zarządzania dostępami zdalnymi do LAN
       - Bezpieczeństwo ruchu w LAN
       - Zabezpieczenie WAN
       - Zarządzanie podatnościami
       - Analiza logów
       - Monitorowanie ruchu sieciowego
    c. Zero Trust Architecture
    d. Wykrywanie i zarządzanie incydentami (SIEM, SOC)
    e. Narzędzia analizy sieciowej
    f. Dobre praktyki bezpieczeństwa sieci 
2. Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych
    a. Ataki na urządzenia mobilne (MITRE ATT&CK®)
    b. Konfiguracja urządzeń mobilnych
    c. Monitorowanie urządzeń mobilnych
    d. Dobre praktyki bezpieczeństwa urządzeń mobilnych
3. Bezpieczeństwo chmury obliczeniowej:
    a. Znaczenie chmury 
    b. Typy przetwarzania cloud computing
    c. Cechy rozwiązań chmurowych
    d. Znane incydenty chmurowe i ryzyka
    e. Wytyczne i dobre praktyki przetwarzania w chmurze
4. Bezpieczeństwo w procesach SDLC – CI/CD:
    a. Projekty IT, metodyki SDLC
    b. Fazy SDLC
    c. CI / CD
    d. Security
    e. Modele dojrzałości
5. Zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw
    a. Incydenty i zagrożenia
    b. Program zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw
       - Dostawcy
       - Oprogramowanie
       - Sprzęt
    c. Audyt stron trzecich
    d. Najlepsze praktyki zarządzania relacjami

 


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

- każdej osoby 1790 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF), certyfikat 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 16:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. (22) 46-49-709
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z anulacją zgłoszenia. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.